„CNH INDUSTRIAL®“ TELEMATIKOS PASLAUGOS PRENUMERATA GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS

Įsigalioja nuo 2020 m. birželio 15 d.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ SUTARTĮ PRIEŠ PIRKDAMI „CNH Industrial®“ telematikos paslaugą, įskaitant „AFS CONNECT™“, „MYPLMCONNECT“ IR (ARBA) „STEYR S-FLEET“ PRENUMERATĄ, PRIEIGĄ PRIE JOS, SUAKTYVINDAMI ARBA NAUDODAMIESI ŠIA FUNKCIJA.  ŠI SUTARTIS YRA SAISTANTI TEISINĖ SUTARTIS TARP JŪSŲ arba jūsų atstovaujamos įstaigos („jūsų“) IR „CNH Industrial America LLC“ bei jos filialų ir susijusių įmonių visame pasaulyje („CNHI“, „mes“ arba „mūsų“).

 

I. ĮVADAS

Dėkojame, kad domitės Telematikos paslaugos prenumerata.  Telematikos paslauga“ (arba Paslauga) yra „CNH Industrial®“ telematikos paslauga, apimanti „AFS Connect™“, „MYPLMCONNECT“, „STEYR S-Fleet“, nuotolinio ekrano prieigą, duomenų ir programinės įrangos valdymo paslaugas, belaidį duomenų perdavimą, vietos istoriją ir kitas funkcijas, kaip tai išsamiau aprašyta CNHI standartinėje dokumentacijoje ir kiekvienu atveju tokia apimti, kokia nurodyta jūsų prenumeratoje.  Telematikos paslauga naudoja telematikos įrenginį jūsų mašinoje arba įrangoje, kurią tiekia CNHI (Įranga), ir modemo programinę įrangą bei kitą programinę įrangą ir (arba) programinę aparatinę įrangą, kuri naudojama, įdiegta, pateikiama su ja arba yra integruota į įrangą (Telematikos programinė įranga).

Ši „CNH Industrial® Telematics“ prenumeratos galutinio naudotojo licencijos sutartis (toliau – Sutartis) taikoma (i) jūsų mokamai, bandomajai ar kitai Telematikos paslaugos prenumeratai (toliau – Prenumerata) ir Telematikos paslaugos bei kitų susijusių svetainių prenumeratoriams prieinamai interneto svetainei, kad tokie prenumeratoriai galėtų pasiekti tam tikrą turinį, funkcijas, ataskaitas ir paslaugas bei tam tikrus jų duomenis (toliau kartu – Svetainė), (ii) tam tikrai informacijai ar duomenims, kurie gali būti renkami, įrašomi ir perduodami iš su Telematikos paslauga susijusios Įrangos ir apie ją, naudoti ir jums naudotis Telematikos programine įranga. Jūs suprantate, kad jums naudojantis Telematikos paslauga, CNHI ir jos verslo partneriai gali rinkti ir naudoti duomenis, kad suteiktų jums Telematikos paslaugą ir kitais tikslais, kaip aprašyta toliau.

Sutarties priėmimas.  „SUTIKDAMI“ SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS ARBA PRISIJUNGDAMI, AKTYVUODAMI AR NAUDODAMI SVETAINĘ, TELEMATIKOS PASLAUGĄ AR TELEMATIKOS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE BŪTI TEISIŠKAI SAISTOMI ŠIOS SUTARTIES. KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, JŪS SUTINKATE: 1) SPRĘSTI BET KOKIUS GINČUS ARBITRAŽO TVARKA INDIVIDUALIAI IR KAD 2) NELEIDŽIAMI KOLEKTYVINIAI IEŠKINIAI IR PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO PROCESAI.  JEI NESUTINKATE SU ŠIA SUTARTIMI: (1) JUMS NELEIDŽIAMA PASIEKTI, AKTYVUOTI AR NAUDOTI SVETAINĘ, TELEMATIKOS PASLAUGĄ AR TELEMATIKOS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ AR JOMIS NAUDOTIS; IR (2) ŠIOJE SUTARTYJE NESPAUSKITE MYGTUKO „SUTINKU“.

II. LICENCIJOS SUTEIKIMAS IR LICENCIJOS APRIBOJIMAI

1. Ribota licencija.  Jei laikysitės šios Sutarties sąlygų, įskaitant Mokėjimo sąlygas (jei taikoma), CNHI suteiks jums ribotą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, neperleidžiamą, neperleidžiamą licenciją (be teisės į sublicenciją) naudotis telematikos programine įranga ir telematikos paslauga šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, tik komerciškai pagrįstu būdu jūsų teisėtais vidaus verslo tikslais, pagal šios Sutarties sąlygas ir nuostatas, ir tik tada, kai: (1) įsigysite arba suaktyvinsite Telematikos paslaugą; ir (2) sutiksite su šia Sutartimi be pakeitimų. Sutinkate (i) naudotis telematikos programine įranga ir paslaugomis tik tokiu būdu, kuris atitinka visus galiojančius vietos, šalies, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus, taisykles, įsakymus, direktyvas, įstatus ir reglamentus (toliau – įstatymai), ir (ii) naudoti telematikos programinę įrangą ir paslaugas tokiu būdu, kuris atitinka CNHI dokumentaciją.  Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kurios trečiosios šalies veiksmus, kuriuos atlikti leidžiate arba leidžiate naudotis telematikos programine įranga arba paslauga.  Siekiant aiškumo, telematikos programinė įranga yra licencijuota, o ne parduodama jums.

2. Įstatymų laikymasis; sutikimai.  Jūs sutinkate, kad: (i) pilnai laikėtės ir laikysitės visų galiojančių įstatymų (įskaitant kovos su kyšininkavimu ir duomenų privatumo įstatymus), įskaitant tuos, kurie susiję su naudojimusi Telematikos paslauga ir CNHI teikiamų duomenų ir informacijos perdavimu ir naudojimu, ir (ii) pateikėte ir pateiksite visus reikiamus pranešimus, gavote ir gausite visus reikiamus leidimus iš jūsų įgaliotųjų naudotojų ir kitų susijusių asmenų, įskaitant Telematikos paslaugos ir CNHI teikiamų duomenų ir informacijos perdavimą ir naudojimą.

3. Atvirkštinės inžinerijos nenaudojimas.  Anksčiau II.1 skyriuje aprašyta licencija neapima jokių teisių į bet kokios telematikos programinės įrangos šaltinio kodą.  Išskyrus tuos atvejus ir tiek, kiek to reikalauja arba leidžia įstatymai, jūs ir jūsų įgalioti naudotojai negalite projektuoti, ardyti, dekompiliuoti ar bandyti atrasti telematikos paslaugos, svetainės ar telematikos programinės įrangos šaltinio kodo. Paprašius, iš CNHI galima gauti informacijos, reikalingos telematikos paslaugų, vietos arba telematikos programinės įrangos sąveikai ir saugumui patikrinti.

4. Apsaugos priemonės.  Telematikos programinė įranga gali būti apsaugota tam tikromis saugumo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, technologinėmis priemonėmis pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą, autorių teisių apsaugos priemonėmis, taikomaisiais mechanizmais, slaptažodžiais, raktų kodais, šifravimu ar kitais saugumo prietaisais (toliau – saugumo priemonės).  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai sutinkate, kad: (i) neapeisite arba nebandysite įveikti saugumo priemonių, kurios apsaugo telematikos programinę įrangą, ir kad tai būtų traktuojama kaip pažeidimas pagal galiojantį įstatymą, susijęs su technologinių priemonių, kurios apsaugo programinę įrangą, autorių teisių saugomus kūrinius ar kitas intelektinės nuosavybės teises, apėjimu, arba (ii) nebandysite įvežti, nupirkti, sukurti, pagaminti, importuoti, siūlyti, parduoti arba platinti bet kokį apėjimo arba įsilaužimo įrenginį, skirtą apeiti arba nulaužti saugumo priemones arba telematikos programinę įrangą tiek, kiek tai yra laikoma neteisėta veikla pagal galiojančius įstatymus.

5. Nepiktnaudžiavimas.  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai sutinkate, kad nesinaudosite Telematikos paslauga, Svetaine ar Telematikos programine įranga jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba aiškiai neleidžiami pagal šią Sutartį.  Mes galime visiškai arba iš dalies apriboti arba nutraukti jūsų ir jūsų įgaliotų naudotojų naudojimąsi telematikos paslauga, svetaine arba telematikos programine įranga, jei yra pagrįstų įtarimų dėl bet kokio faktinio, netinkamo arba nesąžiningo jūsų arba jūsų įgaliotų naudotojų naudojimo.  Jūs būsite atsakingi už bet kokias mūsų ar bet kurios kitos šalies išlaidas (įskaitant mokesčius advokatams), patirtas dėl tokio netinkamo ar nesąžiningo naudojimo.  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai negalite:

(i) bet kokiu būdu sugadinti, išjungti, per daug apkrauti, sutrikdyti Telematikos paslaugą, Svetainę, Telematikos programinę įrangą arba prie jų prijungtus serverius ar tinklus, arba sutrikdyti jų veikimą;

(ii) naudotis Telematikos paslauga arba Svetaine „paslaugų biure“ ar panašioje struktūroje, kai trečiosios šalys per jus gauna arba naudojasi telematikos paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant, kaip paslaugos, konkuruojančios su bet kuria CNHI siūloma paslauga, dalimi;

(iii) bet kokiu būdu trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis telematikos paslauga, Svetaine ar telematikos programine įranga;

(iv) tyčia ar netyčia pažeisti bet kurį įstatymą, įskaitant, bet jais neapsiribojant, su eksportu susijusius įstatymus;

(v) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar įmone arba klaidingai nurodyti savo ryšį su asmeniu ar įmone, arba pateikti bet kokią melagingą ar klaidinančią informaciją CNHI;

(vi) naudotis Telematikos paslauga arba Svetaine skleisti nepadorią, įžūlią, šmeižikišką, įžeidžiančią ar neteisėtą informaciją arba autorių teisių saugomą turinį, kuris nėra jūsų nuosavybė, arba pažeistų bet kurios trečiosios šalies teises;

(vii) be leidimo naudotis Telematikos paslauga pavogtame ar pamestame įrenginyje;

(viii) naudotis neteisėta prieiga prie Telematikos paslaugų ar Svetainės;

(ix) naudotis Telematikos paslauga teikiant balso perdavimo IP paslaugas;

(x) naudotis bet kokia schema, klaidingu pareiškimu ar klaidinga kredito informacija siekiant išvengti visų ar dalies mokėjimų už Telematikos paslaugą;

(xi) išskyrus tuos atvejus, kai kitaip pagrįstai būtina naudotis licencijavimo teisėmis, suteiktomis jums pagal II.1 skyrių, draudžiama atkurti, modifikuoti, skelbti, platinti, viešai rodyti, adaptuoti, keisti, versti, atskleisti, atlikti arba kurti išvestinius darbus iš Telematikos programinės įrangos (arba bet kurios jos dalies) arba bet kokios Trečiųjų šalių medžiagos (kaip apibrėžta toliau);

(xiii) draudžiama pašalinti, užgožti ar pakeisti bet kokias autorių teises, prekių ženklus ar kitus patentuotus pranešimus, įtrauktus į Telematikos programinę įrangą, prie jos pritvirtintus ar su ja susijusius; arba

(xiv) draudžiama sekti bet kurio asmens ar prietaiso buvimo vietą prieš tai nepranešus ir negavus iš tokio asmens, savininko ar asmens, kontroliuojančio ar turinčio tokį įrenginį, būtinų patvirtinimų, kad jūs ir CNHI galėtumėte sekti tokią vietą.

6. Trečiųjų šalių medžiagos. Telematikos programinė įranga arba paslauga gali būti susieta arba naudojama su programine įranga arba paslaugomis, kurias teikia trečiosios šalys (Trečiųjų šalių medžiagos).  Trečiųjų šalių Medžiagai ši Sutartis netaikoma, tačiau ją gali reglamentuoti tokių trečiųjų šalių naudojimo sąlygos ar kitos sutartys.  CNHI dės pagrįstas pastangas, kad praneštų jums apie įvykius, turinčius įtakos trečiųjų šalių medžiagai, kurią CNHI susieja su telematikos programine įranga ar paslauga ir kuri gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi Telematikos paslauga ar svetaine.  TAČIAU, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, CNHI AIŠKIAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (IR JŪS NELAIKYSITE CNHI ATSAKINGA ARBA NEBANDYSITE JOS TOKIA LAIKYTI), SUSIJUSIŲ SU TREČIOSIOS ŠALIES MEDŽIAGOMIS ARBA JŲ NAUDOJIMU, KURĮ VYKDOTE JŪS ARBA BET KURIS ĮGALIOTASIS NAUDOTOJAS.

7. Įrangos perdavimas.  Jūs sutinkate neperduoti, neperduoti, neperduoti, neįkeisti, neišnuomoti, neišnuomoti ir nesidalyti savo teisėmis pagal šią Sutartį, išskyrus tai, kad jei visam laikui perleidžiate nuosavybės teisę į Įrangą, taip pat galite visam laikui perleisti visas savo teises pagal šią Sutartį; su sąlyga, kad jūs (i) pranešite tokiam perėmėjui apie šios Sutarties ir Telematikos paslaugos egzistavimą ir duomenų perdavimą pagal šią Sutartį, (ii) pranešite tokiam perėmėjui, kad jis ir (arba) jo įgalioti naudotojai turi sudaryti šią Sutartį su CNHI, jei jie nori toliau naudotis Telematikos paslauga, Svetaine arba Telematikos programine įranga, ir (iii) nedelsdami pranešite CNHI apie tokį perdavimą.  Jūs būsite atsakingi už savo Telematikos paslaugų prenumeratą ir bet kokį naudojimąsi tokiomis paslaugomis, įskaitant įrangą, kol susisieksite su CNHI.  Taip pat turite pranešti CNHI, jei norite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti iš jūsų paskyros arba įrangos, prieš visam laikui perduodant jūsų įrangos nuosavybės teisę perėmėjui.

III. TELEMATIKOS PASLAUGOS.

1. Telematikos paslaugos pobūdis.  Jūs pripažįstate, kad norint teikti Telematikos paslaugą, jūsų įrangoje esantis telematikos prietaisas perduos tam tikrus duomenis radijo bangų, mobiliojo ryšio, palydovine, GPS, žiniatinklio ir (arba) panašiomis technologijomis.  Surinktų duomenų tipas, detalumas ir apimtis skirsis priklausomai nuo įrenginio tipo ir gali keistis bet kuriuo metu be įspėjimo.  Jūs sutinkate su tokiu perdavimu ir atsisakote bet kokių pretenzijų, kurias galite pareikšti mums dėl duomenų perdavimo medijos prieinamumo, kokybės ir našumo, išskyrus pretenzijas, kurių negalima atsisakyti pagal galiojančius įstatymus.  Jūs suprantate, kad Telematikos paslauga jums suteikiama remiantis keliais veiksniais, įskaitant (bet neapsiribojant) žiniatinklio prieigą, mobilųjį ryšį, kompiuterio naudojimą, jūsų įrangą, jūsų operacinę sistemą, jūsų įrangos telematikos įrenginį, kurį aktyvuojate ir prižiūrite, ir įsigytą Telematikos paslaugos paketą.

2. SMS žinutės ir el. laiškai.  Jei pasirinksite gauti trumpųjų žinučių paslaugos (SMS) žinutes į savo mobilųjį įrenginį ir (arba) el. pašto žinutes kaip Telematikos paslaugų dalį, jūs sutinkate gauti SMS žinutes ir (arba) el. pašto žinutes iš CNHI.  Pasirinkimas gauti SMS žinutes nėra Telematikos paslaugos gavimo sąlyga. Norėdami pasirinkti gauti SMS žinutes mobiliuoju įrenginiu, turite būti ir garantuoti, kad esate įgaliotasis mobiliojo įrenginio naudotojas.  Jūsų gaunamų SMS žinučių skaičius skirsis priklausomai nuo aparato veiklos.  Gavus SMS žinutes iš belaidžio ryšio operatoriaus gali būti taikomas (-i) papildomas (-i) žinučių arba duomenų mokestis(-ai), už kurį (-iuos) esate visiškai atsakingi.

3. Svetainė.  Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu turėsite prieigą prie Svetainės ir galėsite ja naudotis.  CNHI priskirs jums naudotojo vardą(-us) ir slaptažodį(-us), kad galėtumėte naudotis Svetaine.  Jūs turite kontroliuoti prieigą prie savo vartotojo vardo(-ų) ir slaptažodžio(-ių) bei jų naudojimą ir nedelsdami informuoti CNHI apie bet kokį neteisėtą savo naudotojo vardo(-ų) ar slaptažodžio(-ų) naudojimą.  Neleisite (i) jokiai trečiajai šaliai prieiti prie Svetainės arba ja naudotis naudodamiesi savo naudotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu, (ii) nesuteiksite ar neperduosite prieigos prie Svetainės arba nesinaudosite Svetaine, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Sutartyje.  Jei norite suteikti prieigą prie savo paskyros trečiajai šaliai, galite suteikti tokią prieigą per Svetainę po to, kai trečioji šalis susikurs savo naudotojo vardą ir slaptažodį.  Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kurios trečiosios šalies, kuriai suteikiate prieigą prie Svetainės, veiksmus.

4. Apmokėjimas.  Jei įsigijote Telematikos paslaugą, sutinkate mokėti visus taikomus mokesčius ir rinkliavas pagal mokėjimo sąlygas, taikomas jūsų įsigytam Telematikos paslaugos prenumeratos planui (Mokėjimo sąlygos).  Išskyrus atvejus, kai galiojančiose Mokėjimo sąlygose numatyta kitaip, Telematikos paslaugos atnaujinimas bus vykdomas pagal galiojančią kainoraščio kainą, galiojančią galiojančio atnaujinimo metu.

IV. DUOMENYS

1. Duomenų rinkimas.  CNHI rinks ir apdoros jūsų duomenis, kad galėtų sukurti ir administruoti jūsų paskyrą, o jums naudojant Telematikos paslaugą, jūsų įranga rinks, įrašys ir (arba) perduos tam tikrus duomenis CNHI, įskaitant mašinos duomenis ir agronominius duomenis.  Mašinos duomenys ir agronominiai duomenys yra apibrėžti prie Paslaugų sutarties pridedamame Privatumo pranešime.  Ši Sutartis nesuteikia CNHI jokių teisių į jūsų duomenis, kuriuos galime gauti pagal šią Sutartį, išskyrus šioje Sutartyje aprašytas naudojimo teises. Tam tikri mašinos duomenys priklauso CNHI.

2. Dalijimasis duomenimis su pardavėjais ir platintojais.  Platintojai, kuriuos CNHI arba jūs įgaliojote pasiekti ir naudoti jūsų duomenis, pateikiamus Svetainėje ir Telematikos paslaugoje, vadinami Įgaliotaisiais platintojais.  CNHI gali teikti įgaliotiesiems platintojams informaciją ir duomenis, skirtus jūsų įrangai prižiūrėti, įskaitant mašinos diagnostiką, nuotolinę priežiūrą ir mašinos komponentų programinės įrangos naujinimus. Įgaliotieji platintojai gali tvarkyti ir naudoti jūsų  arba jūsų įgaliotojo (-ųjų) naudotojo(-ų) duomenis tik teikdami paslaugą, susijusią su jūsų Įranga, laikydamiesi Paslaugų sutarties ir taikytinų įstatymų.

3. Asmens duomenų naudojimas ir privatumo pranešimas.  Kai kurie duomenys, kuriuos CNHI rinks ir tvarkys, yra susiję su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pačia akivaizdžiausia ir bendriausia prasme (pvz., vardai ir pavardės, kredencialai, el. pašto adresai), tačiau tam tikromis sąlygomis taip pat Mašinos duomenys ir Agronomijos duomenys gali būti laikomi asmens duomenimis, kaip išsamiau paaiškinta prie Paslaugų sutarties pridėtame pranešime apie privatumą. Jūs pripažįstate, kad jums buvo pranešta apie mūsų vykdomą su Paslauga susijusių asmens duomenų tvarkymą, ir suteikiate CNHI teisę tvarkyti, naudoti, atskleisti ir perduoti CNHI perduotus asmens duomenis, kad ji galėtų teikti jums Telematikos paslaugas, kaip aprašyta Privatumo pranešime, laikantis galiojančių įstatymų.  Šis leidimas taikomas ir trečiosioms šalims, kurias CNHI pasitelkia teikdama telematikos paslaugą.

4. Duomenų naudojimas CNHI savais tikslais.  Jūs pripažįstate, kad CNHI tvarkys ir naudos Mašinos duomenis ir agronominius duomenis savo tikslais, kad pagerintų produktus ir paslaugas, sukurtų naujus produktus ir paslaugas, vykdytų rinkodaros veiklą ir laikytųsi įstatymų, taisyklių, teismo įsakymų ir teismo šaukimų ar panašių valdžios institucijų prašymų pateikti informaciją, arba kaip kitaip reikalaujama pagal įstatymą. Patvirtinate, kad CNHI leidžiama pasiekti ir tvarkyti Mašinos duomenis ir agronominius duomenis savo tikslais pagal taikomus įstatymus, įskaitant taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Visų pirma, tiek, kiek reikia, pateiksite pranešimą duomenų subjektams ir gausite jų sutikimus, kad CNHI galėtų susipažinti su Mašinos duomenimis ir Agronominiais duomenimis bei juos tvarkyti savo tikslais.

5. Išvestiniai duomenys.  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai suprantate, kad CNHI gali kaupti, kaupti arba išvesti duomenis, surinktus naudojantis Telematikos paslauga, taip, kad konkretaus naudotojo arba įrenginio nebebūtų galima identifikuoti (Išvestiniai duomenys). Išvestiniai duomenys neapima, juose nėra ir jie nesusiję su Asmens duomenimis. Tokie Išvestiniai duomenys priklauso CNHI.  Tiek, kiek įgyjate kokių nors teisių, nuosavybės teisių ar interesų į tokius išvestinius duomenis, sutinkate neatšaukiamai perleisti tokias teises, nuosavybės teises ir interesus CNHI. Tokius išvestinius duomenis CNHI gali pasiekti ir naudoti bet kokiais tikslais, o CNHI gali jais dalytis su trečiosiomis šalimis, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų platintojais, mūsų filialais ir jų platintojais, Įrangos gamintoju ir kitais verslo partneriais. CNHI įgyvendina ir taiko priemones, kuriomis užtikrinama, kad išvestiniai duomenys išliktų anonimiški.

6. Prieigos prie duomenų ribojimas.  Prenumeruodami Telematikos paslaugą negalite apriboti CNHI prieigos prie jūsų duomenų ir jų naudojimo, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir nurodyta toliau.

a. Mašinos duomenys.  Jei norite apriboti CNHI prieigą prie mašinos duomenų, kuriems taikoma ši Sutartis, turite atšaukti telematikos paslaugą nutraukdami šią Sutartį (kaip nurodyta IX skyriuje toliau) ir per Svetainę arba CNHI platintoją paprašyti, kad CNHI ištrintų jūsų paskyroje esančius mašinos duomenis.  CNHI įvykdys tokį ištrynimą per pagrįstą laikotarpį po jūsų galiojančios užklausos, atsižvelgiant į toliau pateiktą IV skyriaus 7 dalį.  CNHI ir toliau turės prieigą prie mašinos duomenų, surinktų Telematikos tarnybos prieš jums apribojant CNH prieigą prie mašinos duomenų, nebent pagal galiojančius įstatymus, įskaitant duomenų apsaugos įstatymus, būtų reikalaujama kitaip.  Apriboję CNH prieigą prie įrenginio duomenų negalėsite gauti nuotolinės įrenginio diagnostikos, nuotolinės įrenginio priežiūros ar kitų CNHI paslaugų.

b. Agronominiai duomenys.  Galite apriboti CNHI prieigą prie Agronominių duomenų naudodamiesi Svetaine arba kitomis paslaugomis.  Pašalinus CNHI prieigą prie Agronominių duomenų ir jų naudojimą per tokias prenumeratas ar paslaugas, taip pat bus apribota jūsų prieiga prie Agronominių duomenų per Svetainę ir išjungta jūsų galimybė įkelti papildomus Agronominius duomenis.  Agronominių duomenų rinkmenas galite ištrinti, kaip aprašyta IV skirsnio 7 dalyje.

7. Duomenų ištrynimas.  Galite ištrinti bet kokius duomenis iš savo paskyros ištrindami pasirinktus duomenis Svetainėje arba susisiekdami su savo platintoju.  Taip pat galite susisiekti su CNHI ir paprašyti, kad CNHI visam laikui ištrintų duomenis, saugomus jūsų paskyroje arba jos sistemose, atsižvelgiant į įrašų saugojimą arba teisinius reikalavimus.

Jei jūs arba CNHI uždarysite Telematikos paslaugų paskyrą (pvz., CNHI uždarys jūsų paskyrą, kai bus nutraukta ši Sutartis), išskyrus atvejus, kai pagal taikomus įstatymus reikalaujama kitaip arba jei CNHI nesusitarė kitaip, CNHI turi galimybę ir teisę visam laikui ištrinti visą informaciją, įskaitant duomenis, saugomus jūsų paskyroje arba joje esančius duomenis, ir jūs nebegalėsite gauti jokių toje paskyroje esančių duomenų ar kitos informacijos.  Jūs pripažįstate, kad, kiek leidžia galiojantys įstatymai, CNHI neatsako už bet kokių duomenų ar kitos informacijos, kuri gali būti pateikta CNHI arba kurią gali išlaikyti ar perduoti telematikos tarnyba, ištrynimą ar neišsaugojimą.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, CNHI neprivalo ištrinti jokių Išvestinių duomenų.

8. Duomenų perdavimas.  Telematikos  paslaugą administruoja CNHI iš savo biurų arba savo filialų įvairiose pasaulio vietose.  Pagal taikytiną įstatymą CNHI taip pat gali naudotis filialu arba vienu ar daugiau išorės paslaugų teikėjų, kad laikytų ir teiktų Telematikos paslaugas įvairiose pasaulio vietose.  Todėl jūsų duomenys, teikiami CNHI, gali būti renkami, siunčiami, apdorojami ir saugomi už šalies, kurioje gyvenate, ribų ir todėl gali būti prieinami vyriausybinėms institucijoms pagal teisėtus įsakymus ir kitus įstatymus, taikomus tokiose užsienio jurisdikcijose.  CNHI laikysis duomenų perdavimui taikomų įstatymų, įskaitant duomenų apsaugos įstatymus, ir naudosis pagrįstomis priemonėmis siekdama užtikrinti, kad tokiais atvejais tokie duomenys būtų apsaugoti, tačiau CNHI negali garantuoti, kad bet kurios užsienio jurisdikcijos įstatymai suteiks tokį patį apsaugos lygį, kaip ir jūsų šalies įstatymai.

9. Trečiųjų šalių telematikos paslaugos.  Kaip Telematikos paslaugos dalis, galite pasirinkti, kad Paslauga palaikytų ryšį, perduotų ir keistųsi duomenimis tarp jūsų Įrangos telematikos įrenginio ir tam tikrų trečiųjų šalių įrenginių, sistemų ar programinės įrangos, kad generuotų pasirinktines ataskaitas, duomenis ar kitas funkcijas (Trečiųjų šalių telematikos paslaugos).  CNHI nekontroliuoja tokių Trečiųjų šalių telematikos paslaugų perduodamų duomenų formos ar kokybės, taip pat jokių ataskaitų ar kitų jų generuojamų duomenų (toliau kartu – Trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenys).  Todėl, pasirinkdami naudoti trečiųjų šalių telematikos paslaugas, jūs ir jūsų įgalioti naudotojai sutinkate su toliau pateiktais nurodymais.

(i) Sutinkate leisti CNHI ir (arba) jūsų įrangos telematikos įrenginiui perduoti jūsų duomenis ir jais keistis su tokiomis trečiųjų šalių telematikos paslaugomis.  Sutinkate, kad, kai CNHI ir (arba) jūsų įrangos telematikos įrenginys inicijuos tokį jūsų duomenų perdavimą tokiai trečiosios šalies telematikos tarnybai, jei jūsų duomenys nebeliks CNHI telematikos tarnyboje, jūsų duomenys nebebus reglamentuojami šia Sutartimi; veikiau jūsų duomenys gali būti reglamentuojami tokio trečiosios šalies tiekėjo privatumo pareiškimu.

(ii) Trečiųjų šalių telematikos paslaugoms ši Sutartis netaikoma, tačiau jas gali reglamentuoti trečiosios šalies tiekėjo naudojimo sąlygos ar kiti susitarimai, kuriuos galite sudaryti tiesiogiai su Trečiųjų šalių telematikos paslaugomis.  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai sutinkate, kad jūs ir jie nelaikys CNHI atsakinga už prieigą prie bet kokių trečiųjų šalių telematikos paslaugų arba naudojimąsi jomis, įskaitant bet kokius gautus trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenis.

(iii) Jūs sutinkate su bet kokiais ir visais Trečiųjų šalių telematikos paslaugų ir bet kokių Trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenų naudojimo ir kokybės apribojimais ir sutinkate, kad CNHI nėra atsakinga už trečiųjų šalių telematikos paslaugų ir (arba) bet kokių Trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenų kokybę ar tikslumą arba negalėjimą gauti, pasiekti ar naudoti.

(iv) CNHI gali kontroliuoti trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenų, perduodamų į Telematikos paslaugą ir iš jos, srautą ir gali sustabdyti arba blokuoti bet kokių trečiųjų šalių telematikos paslaugų ir (arba) bet kokių trečiųjų šalių telematikos paslaugų duomenų, kurie, CNHI nuomone, gali neigiamai paveikti Telematikos paslaugą, naudojimą.

(v) KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, CNHI AIŠKIAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS (IR JŪS NELAIKYSITE IR NEBANDYSITE LAIKYTI CNHI ATSAKINGA), SUSIJUSIOS SU: (1)  JŪSŲ DUOMENIMIS, KAI CNHI IR (ARBA) JŪSŲ ĮRANGOS TELEMATIKOS PRIETAISAS INICIJUOJA TOKĮ JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMĄ TREČIOSIOS ŠALIES TELEMATIKOS TARNYBAI (TIESIOGIAI arba NETIESIOGIAI PER TARPININKAVIMO SISTEMĄ); IR (2) BET KOKIOMIS TREČIOSIOS ŠALIES TELEMATIKOS PASLAUGOMIS IR (arba) BET KOKIAIS TREČIOSIOS ŠALIES TELEMATIKOS PASLAUGŲ DUOMENIMIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIU JŪSŲ ARBA JŪSŲ ĮGALIOTŲ NAUDOTOJŲ NAUDOJIMU IR BET KOKIA DĖL TO ATSIRADUSIA ŽALA ARBA NELEISTINA PRIEIGA PRIE JŪSŲ ĮRANGOS AR DUOMENŲ AR JŲ PRARADIMU arba PAKEITIMU.

V. PAKEITIMAI

1. Modifikavimas arba nutraukimas.  Kiek leidžia galiojantys įstatymai, CNHI gali bet kuriuo metu pakeisti, sustabdyti ar visam laikui nutraukti Telematikos paslaugą ar Svetainę, ar bet kurią jų funkcijų, funkcijų ar produktų dalį ar susijusią paramą, iš anksto pranešusi ar nepranešusi, dėl bet kokios priežasties ar be jokios priežasties.  CNHI nebus atsakinga nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį tokį pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą, taip pat CNHI nebus įpareigota toliau teikti paramą bet kokioms sustabdytoms ar nutrauktoms telematikos paslaugoms, Svetainei ar jos dalims.  Pasiekdami arba naudodami Telematikos paslaugą arba Svetainę, jūs sutinkate, kad mes pakeistume Telematikos paslaugą arba Svetainę arba bet kurią jos dalį arba jų funkcijas, funkcijas, produktus arba susijusią  pagalbą. CNHI iš anksto pateiks pagrįstą pranešimą apie bet kokį Telematikos paslaugos ar Svetainės pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą, kuris turi neigiamą ir esminį poveikį pagrindinei mūsų sandėrio daliai pagal šią Sutartį.

2. Programinės įrangos atnaujinimai.  Sutinkate, kad CNHI gali bet kuriuo metu nuotoliniu būdu pakeisti arba atnaujinti telematikos programinę įrangą iš anksto apie tai įspėjusi arba neįspėjusi.  Tokie pakeitimai ar naujinimai gali apimti klaidų taisymus, pataisas, patobulintas ar naujas funkcijas ar funkcijas ir naujas versijas.  Išskyrus atvejus, kai CNHI aiškiai nurodo kitaip, bet kokius telematikos programinės įrangos pakeitimus ir atnaujinimus ir toliau reglamentuos šios Sutarties sąlygos.  Sutikdami su šia Sutartimi, jūs duodate aiškų sutikimą diegti būsimus programinės įrangos naujinius.

VI. TELEMATIKOS PASLAUGŲ REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

1. Telematikos paslaugų reikalavimai.

(i) Bendrosios nuostatos.  Jūs suprantate, kad norint, jog Telematikos paslauga veiktų, jūsų įranga turi turėti veikiančią elektros sistemą, o jūsų įranga ir telematikos prietaisas, esantis jūsų įrangoje, turi būti tinkamos būklės.

(ii) Trečiųjų šalių ryšių sistemos.  Kad Telematikos paslauga veiktų, reikia naudoti nuosavą trečiosios šalies ryšių sistemą, pvz., telefono belaidžio ryšio sistemą arba palydovinio ryšio sistemą (toliau – Ryšio sistema).  CNHI NEATSAKO UŽ RYŠIO OPERATORIŲ TEIKIAMŲ BELAIDŽIO AR PALYDOVINIO RYŠIO PASLAUGŲ AR ĮRANGOS PRIEINAMUMĄ, KOKYBĘ AR VEIKIMĄ (IŠSKYRUS TELEMATIKOS PASLAUGĄ).  RYŠIŲ OPERATORIAI YRA IŠIMTINAI ATSAKINGI UŽ TOKIAS PASLAUGAS IR ĮRANGĄ.

(iii) Svetainė.  Jūs sutinkate, kad Svetainė reikalauja prieigos prie interneto ir patys esate atsakingi už įsigijimo, konfigūravimo, stebėjimo, priežiūros, valdymo, ir mokesčiai ir išlaidos jūsų tinklo ryšį ir programinės įrangos ir aparatinės įrangos, susijusios su jūsų naudojimosi žiniatinkliu, įskaitant LAN, kompiuterius, modemus ir telekomunikacijų įrenginius.  CNHI neatsako už tinklo ryšį, kad pasiektų žiniatinklį, arba už problemas, problemas ar sąlygas, kylančias dėl tinklo ryšio arba susijusias su juo, įskaitant, bet neapsiribojant, pralaidumo problemas, signalo aprėptį, tinklo atjungimus ir (arba) kitas sąlygas, kurias sukelia žiniatinklis ir (arba) tinklo ryšys.

2. Telematikos teisiniai reikalavimai.  Informacijos perdavimui naudojant jūsų įrangos telematikos prietaisą taikomi teisiniai reikalavimai, kurie įvairiose vietose gali skirtis, įskaitant leidimą naudoti radijo dažnius.  Jūs esate atsakingi už bet kokio telematikos prietaiso naudojimą tik tose vietose, kuriose buvo įvykdyti visi teisiniai reikalavimai dėl jo naudojimo ir ryšio tinklo.  Tuo atveju, jei jūsų įrangos telematikos įrenginys yra arba perkeliamas į vietą, kurioje (i) nesilaikoma teisinių reikalavimų arba (ii) tokios informacijos perdavimas ar apdorojimas keliose vietose nebūtų teisėtas, CNHI atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su tokiu nesilaikymu, ir CNHI gali nutraukti informacijos perdavimą iš to įrenginio.

VII. PAGALBOS PASLAUGOS.

CNHI ir jos platintojai gali pasiūlyti (bet nėra įpareigoti pagal šią Sutartį siūlyti arba teikti) jums su Telematikos paslauga susijusias pagalbos paslaugas.  Tokioms paramos paslaugoms gali būti taikomos papildomos sąlygos.

VIII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai suprantate, kad Telematikos paslaugas ir telematikos programinę įrangą saugo intelektinės nuosavybės įstatymai ir tarptautinės sutartys.  Visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Telematikos paslaugą, Svetainę ir telematikos programinę įrangą priklauso CNHI (arba jos licencijos išdavėjams), ir jokia šios Sutarties nuostata neperduoda ir nepriskiria jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į Telematikos paslaugą, Svetainę ar telematikos programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias prekių ženklų teises, jums ar jūsų įgaliotiems naudotojams.  Jūs ir jūsų įgalioti naudotojai sutinkate ir pripažįstate, kad CNHI ir jos licencijų išdavėjams (ir, jei taikoma, trečiųjų šalių tiekėjams) priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į visas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Telematikos paslauga, Svetaine ir Telematikos programine įranga.

IX. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sustabdymas/nutraukimas dėl priežasties.  CNHI gali be atsakomybės sustabdyti arba nutraukti jūsų ir (arba) jūsų įgaliotųjų naudotojų licenciją naudotis Telematikos paslauga ir (arba) telematikos programine įranga, jei:

(i) jūs arba jūsų įgalioti naudotojai pažeidžia šios Sutarties sąlygas arba bet kokią kitą galiojančią sutartį su CNHI dėl Telematikos paslaugos, svetainės arba telematikos programinės įrangos naudojimo; arba

(ii) CNHI turi pagrindo manyti, kad jūs, jūsų įgalioti naudotojai, bet kuris jūsų agentas ar bet kuri trečioji šalis piktnaudžiauja Telematikos paslauga, svetaine ar telematikos programine įranga arba naudoja ją apgaulingai ar neteisėtai.

CNHI taip pat gali sustabdyti arba nutraukti jūsų Telematikos paslaugų prenumeratą, jei nesumokėsite mokesčių ar kitų mokėtinų sumų. Nutraukus šią Sutartį pagal šią dalį, jūs neturėsite teisės į jokius jūsų sumokėtus mokėjimus (jei taikoma) už telematikos paslaugas ir nebeturėsite prieigos prie savo duomenų Svetainėje.

2. Sprendimas dėl paslaugų teikimo nutraukimo CNHI iniciatyva.  Atsižvelgiant į bet kokius papildomus įspėjimo reikalavimus pagal taikomus įstatymus, CNHI gali nutraukti šią Sutartį prieš trisdešimt (30) dienų apie tai pranešusi jums. Nutraukus šią Sutartį pagal šią dalį, CNHI grąžins jums proporcingą dalį visų mokėjimų, kuriuos atlikote (jei taikoma) už nepanaudotą telematikos paslaugą, ir jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų Svetainėje. Toks kompensavimas bus vienintelis CNHI įsipareigojimas jums už bet kokį tokį priimtą sprendimą nutraukti paslaugos teikimą CNHI nuožiūra.

3. Nutraukimas jūsų iniciatyva.  Šią Sutartį galite nutraukti prieš trisdešimt (30) dienų įspėję CNHI.  Nutraukus šią Sutartį pagal šią dalį, jūs neturėsite teisės į jokius jūsų sumokėtus mokėjimus (jei taikoma) už Telematikos paslaugas ir nebeturėsite prieigos prie savo duomenų Svetainėje.

X. GARANTIJOS

KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, CNHI, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI IR KITI TIEKĖJAI, PLATINTOJAI, FILIALAI IR AGENTAI (KIEKVIENA ATSKIRAI – CNHI ŠALIS IR VISOS KARTU – CNHI ŠALYS) NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ AR JŪSŲ ĮGALIOTŲJŲ NAUDOTOJŲ NAUDOJIMOSI TELEMATIKOS PASLAUGA, SVETAINE AR TELEMATIKOS PROGRAMINE ĮRANGA.  JŪS IR JŪSŲ ĮGALIOTI NAUDOTOJAI AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD: (a) TELEMATIKOS PASLAUGA, SVETAINĖ IR TELEMATIKOS PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, „SU VISAIS GEDIMAIS“ IR „KIEK YRA PRIEINAMOS“, IR VISA RIZIKA, SUSIJUSI SU PATENKINAMA KOKYBE, VEIKIMU, TIKSLUMU IR PASTANGOMIS, TENKA JUMS; (b) KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, CNHI ŠALYS NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITOKIŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, (i) NUOSAVYBĖS, PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, DARBO PASTANGŲ, TIKSLUMO, KOMFORTIŠKO GARSO LYGIO, JOKIŲ SUVARŽYMŲ, JOKIŲ APRIBOJIMŲ IR NEPAŽEIDIMO NEBUVIMO; (ii) GARANTIJOMIS, ATSIRANDANČIOMIS VYKDANT SANDORIUS ARBA NAUDOJANT PASLAUGĄ VYKDANT VERSLĄ; (iii) GARANTIJOMIS DĖL TELEMATIKOS PASLAUGŲ, SVETAINĖS ARBA TELEMATIKOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SAUGUMO, PATIKIMUMO, SAVALAIKIŠKUMO IR VEIKIMO; IR (iv) GARANTIJOMIS, KAD PRIEIGA PRIE TELEMATIKOS PASLAUGŲ, SVETAINĖS ARBA TELEMATIKOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA NAUDOJIMASIS JOMIS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, BUS NEPERTRAUKIAMAS arba BE KLAIDŲ; IR (c) JŪS SAVO NUOŽIŪRA IR RIZIKA PASIEKSITE IR NAUDOSITĖS TELEMATIKOS PASLAUGOMIS, TELEMATIKOS PROGRAMINE ĮRANGA IR SVETAINE, IR BŪSITE VISIŠKAI ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERIŲ SISTEMAI ARBA ĮRANGAI, ARBA UŽ DUOMENŲ PRARADIMĄ AR PASIKEITIMĄ DĖL TOKIOS PRIEIGOS IR NAUDOJIMO.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, dėl kintamųjų veiksnių, kurių CNHI negali pagrįstai kontroliuoti, susijusių su būdingais pasaulinės navigacijos palydovų sistemų (kiekvienos tokios sistemos GNSS) padėties netikslumais, jūs pripažįstate, kad CNHI nebus atsakinga už GNSS palydovų veikimą ar veikimo sutrikimą arba GNSS palydovų signalų prieinamumą.

NĖRA JOKIŲ GARANTIJŲ, KURIOS BŪTŲ PLATESNĖS APIMTIES UŽ AIŠKIAI ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTAS GARANTIJAS.  KAI KURIŲ VALSTIJŲ AR JURISDIKCIJŲ PRIVALOMIEJI ĮSTATYMAI NELEIDŽIA ATMESTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUMANOMOS GARANTIJOS TRUKME, TODĖL PIRMIAU NURODYTOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

XI. Atsakomybės apribojimas

JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, CNHI ŠALYS NEBUS ATSAKINGOS JUMS, JŪSŲ ĮGALIOTIEMS NAUDOTOJAMS ARBA TREČIAJAI ŠALIAI UŽ JOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, PAVYZDINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, TREČIOSIOS ŠALIES AR PASEKMINĘ ŽALĄ ARBA ŽALĄ DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRŪKIMO, DUOMENŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO (ĮSKAITANT DĖL TELEMATIKOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMŲ AR PAKEITIMŲ), VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO, VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ, SISTEMOS ATJUNGIMŲ IR PAN., KYLANČIĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES, REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI AR DĖL JOS ARBA JŪSŲ ĮGALIOTIEMS NAUDOTOJAMS SUTEIKTA PRIEIGA PRIE TELEMATIKOS PASLAUGŲ, JŲ NAUDOJIMAS, NETINKAMAS NAUDOJIMAS AR NEGALĖJIMAS JOMIS NAUDOTIS, SVETAINĖ ARBA TELEMATIKOS PROGRAMINĖ ĮRANGA (ĮSKAITANT NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, ATSIRANDANČIĄ DĖL JŲ NUTRŪKIMO AR PERDAVIMO KLAIDŲ (ĮSKAITANT NETIKSLUMUS DĖL VIETOS), DEFEKTŲ AR BET KOKIŲ KITŲ PRIEŽASČIŲ), NET JEI „CNI“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ (ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATIRTĄ ŽALĄ). CNHI neprisiima ir neprisiims jokios atsakomybės, susijusios su įvykiais, kurių ji nekontroliuoja ar nekontroliuoja iš savo subrangovų, licencijų išdavėjų ar verslo partnerių pusės, įskaitant tokius įvykius, kaip „Dievo veiksmai“, bet kokio vyriausybės subjekto veiksmai, visuomenės priešų veiksmai, streikai ar oro sąlygos.  ŽALOS PAGAL ŠĮ XI SKYRIŲ NEIŠTRAUKIMAS NEPRIKLAUSO NUO BET KOKIOS TEISIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS, NUMATYTOS PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ, IR IŠLIEKA, JEI TOKIA TEISĖS APSAUGOS PRIEMONĖ NEPASIEKTŲ SAVO PAGRINDINIO TIKSLO ARBA KITAIP BŪTŲ LAIKOMA NEĮGYVENDINAMA.  ŠIE APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS TAIKOMI NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR ŽALA ATSIRADO DĖL SUTARTIES AR GARANTIJOS PAŽEIDIMO, APLAIDUMO AR BET KOKIOS KITOS IEŠKINIO PRIEŽASTIES.  TIEK, KIEK TAIKYTINI ĮSTATYMAI NEDRAUDŽIA TOKIŲ IŠIMČIŲ IR APRIBOJIMŲ, JOKIU ATVEJU VISA CNHI ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS IR IEŠKINIO PRIEŽASTIS PAGAL SUTARTĮ, GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, DELIKTĄ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITAIP NEVIRŠYS SUMŲ, KURIAS SUMOKĖJOTE CNHI PER 12 MĖNESIŲ IKI PASKUTINIO PASIBAIGUSIO MĖNESIO UŽ JŪSŲ PRIEIGĄ AR NAUDOJIMĄSI TELEMATIKOS PASLAUGA. CNHI ATSAKOMYBĖ JŪSŲ ATŽVILGIU UŽ VISĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS IR PRIEŽASTIS, SUSIJUSIAS SU SUTARTIMI, GRIEŽTA ATSAKOMYBE, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITU BŪDU, BUS SUMAŽINTA TIEK, KIEK PRISIDĖJOTE PRIE ŽALOS, NUOSTOLIŲ AR PRIEŽASTIES ATSIRADIMO.

PIRMIAU NURODYTI ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI NETAIKOMI ĮSIPAREIGOJIMAMS, KURIE NEGALI BŪTI ATMESTI ARBA APRIBOTI TAIKOMAIS ĮSTATYMAIS, PVZ., ĮSTATYMU NUSTATYTOS ATSAKOMYBĖS ATVEJU (ĮSKAITANT ATSAKOMYBĘ PAGAL TAIKYTINĄ ATSAKOMYBĖS UŽ GAMINIUS ĮSTATYMĄ) ARBA ASMENS SUŽALOJIMO, KILUSIO TIK DĖL CNHI ŠALIES DIDELIO APLAIDUMO AR TYČINIO NUSIŽENGIMO, ATVEJU.

Tuo atveju, jei taikomi įstatymai numato garantijas ar sąlygas arba nustato CNHI garantijas ar įsipareigojimus, kurių negalima atmesti, apriboti ar modifikuoti arba kurių negalima atmesti, apriboti ar modifikuoti, išskyrus ribotą jų apimtį (Neatskiriamos teisės), ši Sutartis turi būti skaitoma atsižvelgiant į šiuos įstatymus, ir jokia Sutarties nuostata nesiekiama išskirti, apriboti ar modifikuoti jūsų Neatskiriamų teisių. Jei taikomi šie įstatymai, tokiu mastu, koks leidžiamas pagal įstatymą, CNHI apriboja savo atsakomybę dėl bet kokių reikalavimų pagal tuos įstatymus, (a) prekių atveju CNHI nuožiūra: (i) prekių pakeitimo arba lygiaverčių prekių tiekimo; (ii) tokių prekių remonto; (iii) prekių pakeitimo arba lygiaverčių prekių įsigijimo išlaidų apmokėjimo; arba (iv) apmokėjimo už prekių remontą; ir (b) paslaugų atveju ir CNHI nuožiūra: (i) paslaugų teikimo iš naujo; arba (ii) išlaidų už suteiktas paslaugas apmokėjimo.

XII. ŽALOS ATLYGINIMAS

CNHI PRAŠYMU SUTINKATE ATLYGINTI ŽALĄ, GINTI IR APSAUGOTI KIEKVIENĄ CNHI ŠALĮ NUO BET KOKIŲ IEŠKINIŲ, PRETENZIJŲ, REIKALAVIMŲ, IEŠKINIŲ AR KITŲ PROCESINIŲ VEIKSMŲ, KURIUOS JAI PAREIŠKĖ BET KURI TREČIOJI ŠALIS DĖL, KYLANČIŲ DĖL AR SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ AR JŪSŲ ĮGALIOTŲJŲ NAUDOTOJŲ (A) NAUDOJIMUSI TELEMATIKOS PASLAUGA, SVETAINE AR TELEMATIKOS PROGRAMINE ĮRANGA (ĮSKAITANT BET KURIO ASMENS AR PRIETAISO BUVIMO VIETOS SEKIMĄ), (B) ŠIOS SUTARTIES PAŽEIDIMO, (C) BŪTINŲ PRANEŠIMŲ NEPATEIKIMO ARBA BŪTINŲ SUTIKIMŲ GAVIMO IŠ ĮGALIOTŲJŲ NAUDOTOJŲ AR KITŲ ASMENŲ DĖL TELEMATIKOS PASLAUGOS, SVETAINĖS AR TELEMATIKOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS  (ĮSKAITANT BET KURIO ASMENS AR PRIETAISO BUVIMO VIETOS SEKIMĄ) GAVIMO, IR (D) BET KOKIO ĮSTATYMO AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO. Jūs turite apmokėti bet kokias ir visas išlaidas, žalą ir išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus advokatų mokesčius ir išlaidas, priteistas ar kitaip patirtas CNHI šalių, susijusių ar kylančių iš tokių ieškinių, ieškinių, ieškinių, reikalavimų ar kitų procesų.  CNHI šalis gali savo sąskaita išimtinai ginti ir kontroliuoti bet kokį klausimą, už kurį jums gali būti atlyginta; tokiu atveju jūs sutinkate bendradarbiauti su tokia CNHI šalimi, kad būtų taikomos ir išnaudojamos visos galimos apsaugos priemonės.

XIII. KITA

1. Elektroninis parašas ir sutikimo atskleisti informaciją pranešimas.  Jūs sutinkate naudoti elektroninius dokumentus ir įrašus, susijusius su šia Sutartimi, Telematikos paslauga ir Svetaine.  Jūs sutinkate, kad visi tokie dokumentai ir įrašai, kuriuos CNHI jums teikia elektroniniu būdu, atitiktų visus reikalavimus, kad šie dokumentai ir įrašai būtų rašytiniai.  Galite (i) gauti bet kokio dokumento ar įrašo popierinę kopiją, (ii) atšaukti savo sutikimą naudoti elektroninius dokumentus ir įrašus ir (iii) atnaujinti savo kontaktinę informaciją, susisiekdami su CNHI, kaip aprašyta CNHI svetainėje.  Norėdami gauti arba pasiekti elektroninius dokumentus ir įrašus, turite turėti suderinamą ir funkcionalų kabinos ekraną arba kitą programinę įrangą, galinčią rodyti PDF failus.  Norint išsaugoti dokumentus ir įrašus, įrenginyje turi būti galimybė atsisiųsti ir saugoti PDF failus.  Jūsų prieiga prie šio puslapio patvirtina, kad jūsų sistema ir įrenginys atitinka pirmiau nurodytus gavimo, prieigos ir išsaugojimo reikalavimus.

2. Teisės pasirinkimas ir ginčų sprendimas.  Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Niujorko valstijos įstatymus ir taikomus Jungtinių Valstijų federalinius įstatymus, įskaitant Federalinį arbitražo aktą, nenurodant „įstatymų kolizijos“ nuostatų ar principų.  MES ABU SUTINKAME, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NAUDOTI GALUTINĮ IR PRIVALOMĄ ARBITRAŽĄ, O NE IEŠKINIUS (išskyrus ieškinius dėl nedidelių sumų), kad IŠSPRĘSTUME BET KOKĮ ginčą, pretenziją ar ginčą, susijusį su jūsų arba jūsų įgaliotojo naudotojo naudojimusi TELEMATIKOS PASLAUGA, SVETAINE arba TELEMATIKOS PROGRAMINE ĮRANGA arba kitaip kylantį iš šios Sutarties arba susijusį su ja (toliau – GINČAS).  Siekiant aiškumo, šis arbitražinis susitarimas netaikomas jokiems ginčams, kylantiems dėl įrangos, nesusijusios su Telematikos paslauga, Svetaine, Telematikos programine įranga, šia Sutartimi.

Arbitražą administruos Amerikos arbitražo asociacija (AAA) pagal AAA komercinio arbitražo taisykles ir, jei taikoma, AAA vartotojų arbitražo taisykles.  Jei esate Jungtinėse Amerikos Valstijose, arbitražas vyks netoli jūsų gyvenamosios vietos arba taip, kaip nurodyta 1 lentelėje, nebent jūs ir mes susitarsime kitaip. Jei esate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, arbitražas vyks vietoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurią pasirinksime savo nuožiūra, nebent taikytini įstatymai reikalautų kitaip.

Jūs sutinkate, kad bet koks ginčų sprendimo procesas bus vykdomas tik individualiai, ir aiškiai atsisakote teisės prašyti ar toliau taikyti bet kokius grupinius, atstovaujamuosius ar konsoliduotus veiksmus, net jei AAA procedūros ar taisyklės tai leistų.  Mes visi sutinkame, kad šalys atsisako teisės į prisiekusiųjų teismą, ir jei dėl kokios nors priežasties Ginčas vyksta teisme, o ne arbitraže, mes atsisakome bet kokios teisės į prisiekusiųjų teismą.  Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes abu sutinkame, kad jūs arba mes galime pateikti ieškinį teisme dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar kitokio netinkamo naudojimo.

Kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir atitinkamas AAA taisykles, jūs ir mes sutinkame patys sumokėti mokesčius, išlaidas ir išlaidas, įskaitant išlaidas advokatams, ekspertams ir liudytojams.

Jei ir tiek, kiek pagal šią Sutartį leidžiama iškelti bylą ar pradėti teismo procesą, jūs sutinkate ir sutinkate su Niujorko miesto (Niujorkas) valstijos ir federalinių teismų išimtine jurisdikcija ir vieta juose.

3. Importo ir eksporto įstatymų nuostatų laikymasis. Jūs pripažįstate, kad visai sistemos aparatinei įrangai, sistemos programinei įrangai, patentuotiems duomenims, praktinei patirčiai ar kitiems duomenims ar informacijai (toliau – Produktai), gautiems iš CNHI, gali būti taikomi vienos ar daugiau šalių importo ir (arba) eksporto kontrolės įstatymai, todėl jų importas, eksportas, reeksportas ir perdavimas gali būti apriboti arba uždrausti. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų tokių įstatymų ir tiesiogiai ar netiesiogiai neimportuoti, neeksportuoti, reeksportuoti, neperduoti ir nesukelti tokių Produktų importo, eksporto, reeksporto ar persiuntimo į bet kurią paskirties vietą, subjektą ar asmenis, kuriems draudžiami ar ribojami pagal bet kurį įstatymą, nebent jūs iš pradžių gavote išankstinį rašytinį CNHI ir bet kurio taikomo valstybinio subjekto sutikimą, rašytinį arba kaip numatyta taikomame įstatyme, kuris kartais gali būti keičiamas.

4. JAV Vyriausybės apribotos teisės ir komercinė kompiuterių programinė įranga.  Produktas laikomas „komercine kompiuterine programine įranga“ ir „komercinės kompiuterinės programinės įrangos dokumentacija“ pagal DFAR 227.7202 skyrių ir FAR 12.212 skyrių (ir visus vėlesnius skyrius).  Ši Sutartis reglamentuoja Produkto naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, jo atgaminimą ir rodymą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) bet kokiuose jo prietaisuose, nepriklausomai nuo jų formos.

5. Visa sutartis.  Ši Sutartis ir bet koks kitas galiojantis susitarimas tarp jūsų ir CNHI dėl Telematikos paslaugos, Svetainės ir telematikos programinės įrangos naudojimo sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir CNHI ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Telematikos paslauga, Svetaine ir telematikos programine įranga, pakeičiant visus ankstesnius susitarimus, derybas ir ryšius (rašytinius, žodinius ar elektroninius) tarp jūsų ir CNHI šiuo klausimu.  Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, joks šios Sutarties pakeitimas, modifikavimas ar atsisakymas nebus privalomas CNHI, nebent tai būtų padaryta raštu, gavus CNHI sutikimą.  Bet kokias teises, kurios kitaip aiškiai nesuteikiamos pagal šį Susitarimą, pasilieka CNHI ir jos licencijos išdavėjai.  Jei CNHI nesinaudoja arba nevykdo kurios nors šios Sutarties teisės ar nuostatos, tai nelaikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.  Jei kuri nors šios Sutarties dalis kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, ta dalis turi būti aiškinama taip, kad atitiktų taikytiną Įstatymą ir kuo tiksliau atspindėtų pirminius CNHI ketinimus, o likusios dalys lieka galioti visa apimtimi. Nė viena trečioji šalis neturi teisės įgyvendinti jokių šios Sutarties nuostatų.

IV, VIII, X IR XI SKIRSNIAI YRA ESMINĖ MŪSŲ SUSITARIMO DALIS.

6. Sutarties keitimas.  CNHI gali bet kada pakeisti ir atnaujinti šią Sutartį.  CNHI pateiks pagrįstą pranešimą apie bet kokius tokius pakeitimus.  CHNI gali pranešti jums apie esminius šios Sutarties pakeitimus, susisiekdama su jumis per jūsų paskyroje pateiktą kontaktinę informaciją.  Jūsų tolesnis naudojimasis Telematikos paslauga, Svetaine ar Telematikos programine įranga paskelbus bet kokius tokius pakeitimus reikš patvirtinimą, kad sutinkate su atnaujinta Sutartimi, nebent per 30 dienų nuo pranešimo apie tai, kad nesutinkate su atnaujinta Sutartimi, raštu praneštumėte CNHI.  Tokiu atveju ši Sutartis, galiojanti tuo metu, kai jūs paskutinį kartą susitarėte arba priėmėte šią Sutartį, galios toliau, nebent CNHI savo nuožiūra pasinaudos savo teise nutraukti šią Sutartį.

7. Pretenzijų ir ginčų nagrinėjimo terminai.  Jūs sutinkate, kad tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, bet koks ieškinys ar pretenzija, kylantys iš ar susijęs su naudojimusi Telematikos paslauga, Svetaine ar Telematikos programine įranga, turi būti pateikti arbitražui ar teismui pagal XIII(2) skyrių per vienerius (1) metus nuo tokio ieškinio ar pretenzijos atsiradimo arba ieškinio priežastys turi būti visam laikui nepaisomos.

8. Oficiali kalba.  Oficiali šio Susitarimo kalba yra anglų.  Jei gyvenamosios vietos įstatymai nereikalauja kitaip, šalys patvirtina, kad jos pasirinko, jog ši Sutartis ir visi kiti su ja susiję dokumentai būtų surašyti tik anglų kalba.  Ši Sutartis taip pat gali būti sudaryta kitomis kalbomis.  Aiškinimo tikslais arba iškilus prieštaravimui tarp šios Sutarties angliškos versijos ir šios Sutarties versijų bet kuria kita kalba, kaip pirmenybinė galios versija anglų kalba, išskyrus atvejus, kai pagal gyvenamosios vietos, kurioje gyvenate, įstatymus reikalaujama, kad galiotų versija kita kalba.

 

=================================