CNH INDUSTRIAL® TELEMĀTIKAS ABONEMENTS LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Spēkā no 2020. gada 15. jūnija

LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO LĪGUMU PIRMS IEGĀDĀJATIES ABONEMENTU AR NOLŪKU PIEKĻŪT, AKTIVIZĒT VAI LIETOT CNH Industrial® telemātikas pakalpojumu, tai skaitā AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT UN/VAI STEYR S-FLEET.  ŠIS IR SAISTOŠS JURIDISKS LĪGUMS STARP JUMS vai jūsu pārstāvēto juridisko personu (“jūs”) UN UZŅĒMUMU CNH Industrial America LLC, tā filiālēm visā pasaulē un saistītajām vienībām (“CNHI”, “mēs”, “mūs”).

 

I. IEVADS

Paldies, ka izrādāt interesi par Telemātikas pakalpojuma abonementu.  Telemātikas pakalpojums” (vai “Pakalpojums”) ir CNH Industrial® telemātikas pakalpojums, kas ietver AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, attālu piekļuvi displejam, datu un programmatūras pārvaldības pakalpojumus, bezvadu datu pārraidi, atrašanās vietas vēsturi un citas funkcijas, kas sīkāk aprakstītas CNHI standarta dokumentācijā (tādā apmērā, kāds iekļauts jūsu Abonementā).  Telemātikas pakalpojums izmanto jūsu CNHI mašīnā vai aprīkojumā (”Aprīkojums”) iekļauto telemātikas ierīci un modema programmatūru vai citu programmatūru un/vai aparātprogrammatūru, kas izmantota, instalēta, iekļauta vai iegulta Aprīkojumā (”Telemātikas programmatūra”).

Šis CNH Industrial® Telemātikas abonementa galalietotāja licences līgums (šis “Līgums”) attiecas uz (i) jūsu maksas, izmēģinājuma vai cita abonementu (”Abonements”), kas ļauj izmantot Telemātikas pakalpojumu, šī pakalpojuma lietotājiem pieejamo tīmekļa vietni un citas vietnes, kas ļauj abonentiem piekļūt noteiktam saturam, funkcijām, ziņojumiem, pakalpojumiem un noteiktiem datiem (kopā — “Vietne”) un (ii) uz noteiktas informācijas, potenciāli apkopoto, reģistrēto un pārraidīto datu (ar Aprīkojuma, kas saistīts ar Telemātikas pakalpojumu, starpniecību) lietošanu, jūsu piekrišanu tā lietošanai un jūsu Telemātikas programmatūras lietošanu. Jūs apzināties, ka, izmantojot Telemātikas pakalpojumu, CNHI un tā uzņēmējdarbības partneri var apkopot un lietot datus, lai nodrošinātu jums Telemātikas pakalpojumu, kā arī citu iemeslu dēļ, kā aprakstīts tālāk.

Piekrišana līgumam. “PIEKRĪTOT” ŠIEM NOTEIKUMIEM, KAS ATTIECAS UZ PIEKĻUVI VIETNEI, TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMAM VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAI, TO AKTIVIZĒŠANU UN LIETOŠANU, JŪS PIEKRĪTAT UZŅEMTIES ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTĀS JURIDISKĀS SAISTĪBAS. PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, JŪS PIEKRĪTAT (1) RISINĀT JEBKĀDUS STRĪDUS INDIVIDUĀLI AR ŠĶĪRĒJTIESAS STARPNIECĪBU UN PIEKRĪTAT, KA (2) KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS UN TIESĀŠANĀS AR ZVĒRINĀTO TIESAS STARPNIECĪBU NAV PIEĻAUJAMAS.  JA NEPIEKRĪTAT ŠIM LĪGUMAM, (1) JŪS NEDRĪKSTAT PIEKĻŪT VAI AKTIVIZĒT VIETNI, TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMU VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRU. SKAIDRĪBAS NOLŪKOS (2) NEKLIKŠĶINIET UZ OPCIJAS “ES PIEKRĪTU” ŠAJĀ LĪGUMĀ.

II. LICENCES PIEŠĶIRŠANA UN TĀS IEROBEŽOJUMI

1. Ierobežota licence. Ar nosacījumu, ka jūs ievērojat šī Līguma noteikumus (tai skaitā Maksājuma noteikumus (ja piemērojams)), CNHI piešķir jums ierobežotu, visā pasaulē spēkā esošu, neekskluzīvu, nenododamu un nepiešķiramu licenci (bez tiesībām izsniegt apakšlicences) piekļūt un lietot Telemātikas programmatūru un Telemātikas pakalpojumu uz šajā Līgumā noteikto laika posmu tikai komerciāli pamatotā veidā jūsu likumīgām iekšējām uzņēmējdarbības vajadzībām saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem un tikai ar nosacījumu, ka: (1) jūs iegādājaties vai aktivizējat Telemātikas pakalpojumu; (2) jūs piekrītat šim Līgumam bez grozījumiem. Jūs piekrītat (i) piekļūt Telemātikas programmatūrai un Pakalpojumam un tos lietot tikai saskaņā ar visiem piemērojamajiem vietējiem, valsts un starptautiskajiem likumiem, noteikumiem, rīkojumiem, direktīvām, statūtiem un regulām (“Likumi”) un (ii) lietot Telemātikas programmatūru un Pakalpojumu saskaņā ar CNHI dokumentāciju.  Jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādu tādu trešo pušu rīcību, kurām atļaujat vai sniedzat piekļuvi Telemātikas programmatūrai vai Pakalpojumam.  Skaidrībai — Telemātikas programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota jums.

2. Atbilstība likumiem; piekrišana.  Jūs piekrītat, ka jūs: (i) pilnībā ievērojat un ievērosiet visus piemērojamos Likumus (tai skaitā korupcijas novēršanas un datu konfidencialitātes likumus), arī likumus, kas saistīti ar Telemātikas pakalpojuma lietošanu un CNHI nodotās informācijas un datu pārraidi un lietošanu; (ii) sniedzat un sniegsiet visus nepieciešamos paziņojumus un saņemsiet visu nepieciešamo piekrišanu no pilnvarotiem lietotājiem un citām saistītām personām, tai skaitā attiecībā uz datu un informācijas pārraidi un lietošanu no Telemātikas pakalpojuma un CNHI puses.

3. Nekādas reversās inženierijas.  Iepriekš II sadaļas 1. punktā aprakstītā licence neietver nekādas tiesības uz jebkādas Telemātikas programmatūras pirmkodu.  Izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērojamie Likumi, un tādā apmērā, kā to pieļauj piemērojamie Likumi, jūs un jūsu pilnvarotie lietotāji nedrīkst izjaukt, dekompilēt Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Telemātikas programmatūru, veikt to reverso inženieriju vai mēģināt jebkādā veidā atklāt to pirmkodu. Informāciju, kas nepieciešama Telemātikas pakalpojuma, Vietnes vai Telemātikas programmatūras sadarbspējas nodrošināšanai un drošības pārbaudēm, var pēc pieprasījuma saņemt no CNHI.

4. Drošības pasākumi.  Telemātikas programmatūra var būt aizsargāta, izmantojot noteiktus drošības pasākumus, tai skaitā (un ne tikai) tehnoloģiskus līdzekļus saskaņā ar likumu Digital Millennium Copyright Act, autortiesību aizsardzības līdzekļus, programmatūras iespējošanas mehānismus, paroles, atslēgas kodus, šifrēšanu un citus drošības līdzekļus (“Drošības pasākumi”).  Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekrītat, ka: (i) neapiesiet un nemēģināsiet apiet Drošības pasākumus, kas aizsargā Telemātikas programmatūru, tādējādi pārkāpjot piemērojamos Likumus saistībā ar tādu tehnoloģisku līdzekļu apiešanu, kas aizsargā programmatūru, ar autortiesībām aizsargātus darbus vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesības; (ii) nepirksiet, neizgatavosiet, neizstrādāsiet, neimportēsiet, nepiedāvāsiet, nepārdosiet un neizplatīsiet jebkādu apiešanas vai urķēšanas ierīci, kas paredzēta Telemātikas programmatūras Drošības pasākumu apiešanai vai urķēšanai (tādā apmērā, kas ir pretrunā ar piemērojamajiem Likumiem).

5. Nekādas ļaunprātīgas lietošanas.  Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekrītat, ka nelietosiet Telemātikas pakalpojumu, Vietni un Programmatūru mērķiem, kas ir nelikumīgi vai nav tieši atļauti šajā Līgumā.  Mēs varam pilnībā vai daļēji ierobežot vai liegt jums un jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekļuvi Telemātikas pakalpojumam, Vietnei vai Programmatūrai, ja pastāv pamatotas aizdomas vai reāli pierādījumi par ļaunprātīgu vai krāpniecisku lietošanu no jūsu vai no jūsu pilnvaroto lietotāju puses.  Jūs uzņematies atbildību par jebkādām mūsu vai citu pušu izmaksām (tai skaitā maksu par advokātu pakalpojumiem), ko izraisījusi šāda ļaunprātīga vai krāpnieciska lietošana.  Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem nedrīkstat veikt šādas darbības:

(i) jebkādā veidā bojāt, atspējot, pārslogot, traucēt, pārtraukt vai citādi kaitēt Telemātikas pakalpojumam, Vietnei, Programmatūrai un ar tiem saistītajiem serveriem un tīkliem;

(ii) izmantot Telemātikas pakalpojumu vai Vietni “pakalpojumu birojā” vai līdzīgā struktūrā, kur trešās puses ar jūsu starpniecību saņem vai izmanto Telemātikas pakalpojumu, tai skaitā (bez ierobežojumiem) tāda pakalpojuma ietvaros, kas konkurē ar jebkādu CNHI piedāvātu pakalpojumu;

(iii) jebkādā veidā kavēt trešo pušu piekļuvi Telemātikas pakalpojumam, Vietnei vai Programmatūrai vai to lietošanu;

(iv) tīši vai netīši pārkāpt jebkādus Likumus, tai skaitā (un ne tikai) ar eksportu saistītus Likumus;

(v) uzdoties par citu personu vai vienību, sniegt nepatiesu informāciju par jūsu saistību ar citu personu vai vienību, kā arī sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju uzņēmumam CNHI;

(vi) izmantot Telemātikas pakalpojumu vai vietni neķītras, iekāri veicinošas, neslavu ceļošas vai nelikumīgas informācijas vai ar autortiesībām aizsargāta satura, kas nav jūsu īpašums, izplatīšanai vai jebkādu trešo pušu tiesību pārkāpšanai;

(vii) bez atļaujas izmantot Telemātikas pakalpojumu zagtā vai nozaudētā ierīcē;

(viii) nepilnvaroti piekļūt Telemātikas pakalpojumam vai Vietnei;

(ix) izmantot Telemātikas pakalpojumu balss pārraides pakalpojumu sniegšanai;

(x) izmantot jebkādu shēmu, maldināšanu vai viltotu kredītierīci, lai pilnībā vai daļēji izvairītos no maksas par Telemātikas pakalpojumu;

(xi) reproducēt, pārveidot, publicēt, izplatīt, publiski demonstrēt, pielāgot, mainīt, tulkot, izpaust vai veidot atvasinājumus no Telemātikas programmatūras (vai tās daļām) un Trešo pušu materiāliem (kā definēts tālāk), izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts tādā apmērā, kā nepieciešams, lai īstenotu jums piešķirtās tiesības, kas iepriekš aprakstītas II sadaļas 1. punktā;

(xiii) noņemt, padarīt nesalasāmus vai pārveidot jebkādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai cita veida īpašumtiesībām, kas iekļauti vai pievienoti Telemātikas programmatūrai vai kam var piekļūt saistībā ar to;

(xiv) izsekot jebkādas personas vai ierīces atrašanās vietu, iepriekš neinformējot šo personu, ierīces īpašnieku vai personu, kuras rīcībā ir ierīce, un nesaņemot šīs personas atļauju jums un CNHI izsekot atrašanās vietu.

6. Trešo pušu materiāli. Telemātikas programmatūra vai Pakalpojums var būt iekļauti komplektā vai izmantoti kopā ar trešo pušu nodrošinātu programmatūru vai pakalpojumiem (”Trešo pušu materiāli”).  Šis līgums neattiecas uz Trešo pušu materiāliem, taču uz tiem var attiekties šo trešo pušu lietošanas noteikumi vai citi līgumi.  CNHI izmantos pamatotus līdzekļus, lai ziņotu jums par notikumiem, kas ietekmē Trešo pušu materiālus, ko CNHI iekļāvis Telemātikas programmatūras vai Pakalpojuma komplektācijā un kas var ietekmēt Telemātikas pakalpojuma vai Vietnes lietošanu.  TOMĒR PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, CNHI TIEŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS (UN JŪS NEVARAT PIEPRASĪT VAI MĒĢINĀT PIEPRASĪT ATBILDĪBU NO CNHI PUSES) SAISTĪBĀ AR TREŠU PUŠU MATERIĀLIEM UN TO LIETOŠANAS NO JŪSU UN PILNVAROTU LIETOTĀJU PUSES.

7. Aprīkojuma nodošana.  Jūs piekrītat, ka nedrīkstat piešķirt, apakšlicencēt, nodot, uzticēt, iznomāt vai koplietot šajā Līgumā atrunātās tiesības, izņemot gadījumus, kad neatgriezeniski nododat citai personai īpašumtiesības uz Aprīkojumu. Šādā gadījumā varat arī neatgriezeniski nodot šajā Līgumā atrunātās tiesības ar šādiem nosacījumiem: jūs (i) informējat aprīkojuma saņēmēju par šī Līguma un Telemātikas pakalpojuma esamību un par datu pārraidi saskaņā ar šo Līgumu; jūs (ii) informējat saņēmēju, ka tam un/vai tā pilnvarotajiem lietotājiem ir jāpiekrīt šim līgumam, lai varētu turpināt izmantot Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Programmatūru; jūs (iii) savlaicīgi ziņojat CNHI par šādu nodošanu.  Jūs paliekat atbildīgs par savu Telemātikas pakalpojuma Abonementu un šī pakalpojuma (tai skaitā Aprīkojuma) lietošanu līdz brīdim, kad sazināsieties ar CNHI.  Turklāt pirms neatgriezeniskas Aprīkojuma nodošanas īpašumā saņēmējam jums ir jāinformē CNHI, ka vēlaties dzēst savus datus no jūsu konta un Aprīkojuma.

III. TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMI

1. Telemātikas pakalpojuma būtība.  Jūs apzināties, ka, lai varētu nodrošināt Telemātikas pakalpojumu, Aprīkojumā iekļautā telemātikas ierīce pārraida noteiktus datus ar radioviļņu, mobilā tīkla, satelīta, GPS, tīmekļa un/vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību.  Apkopoto datu veids, granularitāte un apjoms var atšķirties atkarībā no mašīnas veida un var mainīties jebkurā brīdī, par to neziņojot.  Jūs piekrītat šādai datu pārraidei un atsakāties no jebkādām prasībām pret mums attiecībā uz datu pārraidošo līdzekļu pieejamību, kvalitāti un sniegumu, izņemot gadījumus, kad no šādām prasībām nevar atkāpties saskaņā ar piemērojamajiem Likumiem.  Jūs apzināties, ka Telemātikas pakalpojuma pieejamība jums tiek nodrošināta, balstoties uz dažādiem faktoriem, tai skaitā (un ne tikai) tīmekļa piekļuvi, mobilo savienojamību, datora lietojumu, jūsu Aprīkojumu, jūsu operētājsistēmu, jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīces aktivizēšanu un uzturēšanu no jūsu puses un jūsu iegādāto Telemātikas pakalpojuma paketi.

2. SMS un e-pasta ziņojumi.  Ja Telemātikas pakalpojumu ietvaros izvēlaties saņemt īsziņas (“SMS”) jūsu mobilajā ierīcē un/vai e-pasta ziņojumus, ar šo jūs piekrītat saņemt SMS ziņas un/vai e-pasta ziņojumus no CNHI.  Izvēle saņemt SMS ziņas nav nosacījums Telemātikas pakalpojuma saņemšanai. Lai izvēlētos saņemt SMS ziņas mobilajā ierīcē, jums ir jābūt pilnvarotam mobilās ierīces lietotājam un jāspēj to apliecināt.  Saņemto SMS ziņu skaits ir atkarīgs no mašīnas aktivitātes.  Saņemot SMS ziņas, jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzējs var piestādīt jums papildu maksu par ziņām vai datiem, par ko jūs esat pilnībā atbildīgs.

3. Vietne.  Šī Līguma termiņa laikā jūs varat piekļūt Vietnei un lietot to.  CNHI jums piešķirs lietotājvārdu(s) un parole(s) vietnes lietošanas vajadzībām.  Jūsu pienākums ir kontrolēt lietotājvārda(-u) un paroles(-ļu) lietojumu un piekļuvi tiem un savlaicīgi ziņot CNHI par jebkādu nepilnvarotu lietotājvārda(-u) vai paroles(-ļu) lietošanu.  Jūs nedrīkstat: (i) sniegt trešajām pusēm piekļuvi Vietnei un iespēju to lietot ar jūsu lietotājvārda un/vai paroles starpniecību; (ii) piešķirt vai nodot piekļuvi Vietnei un tās lietošanai, izņemot gadījumos, kas atrunāti šajā līgumā.  Ja vēlaties sniegt trešajai pusei piekļuvi jūsu kontam, jūs varat šādu piekļuvi sniegt ar Vietnes starpniecību, kad trešā puse ir izveidojusi savu lietotājvārdu un paroli.  Jūs uzņematies pilnu atbildību par šādas trešās puses, kurai sniedzat piekļuvi Vietnei, rīcību.

4. Maksājums.  Ja iegādājāties Telemātikas pakalpojumu, jūs piekrītat veikt visus piemērojamos maksājumus saskaņā ar jūsu iegādātā Telemātikas pakalpojuma abonementa plāna maksājuma noteikumiem (”Maksājuma noteikumi”).  Izņemot gadījumus, kad piemērojamajos Maksājuma noteikumos norādīts citādi, maksa par Telemātikas pakalpojuma atjaunošanu būs tāda, kāda tā būs spēkā atjaunošanas brīdī.

IV. DATI

1. Datu apkopošana.  CNHI apkopos un apstrādās jūsu datus ar nolūku izveidot un administrēt jūsu kontu, un Telemātikas pakalpojuma lietošanas ietvaros jūsu Aprīkojums apkopos, reģistrēs un/vai pārsūtīs noteiktus datus (tai skaitā Mašīnas datus un Agronomijas datus) uzņēmumam CNHI.  Mašīnas dati un Agronomijas dati ir pievienoti Pakalpojuma līgumam pievienotajā Konfidencialitātes paziņojumā.  Šis Līgums nepiešķir CNHI nekāds tiesības uz jūsu datiem, kurus varam saņemt saskaņā ar šo Līgumu, izņemot šajā Līgumā aprakstītās lietošanas tiesības. Noteikti Mašīnas dati ir CNHI īpašums.

2. Datu koplietošana ar izplatītājiem.  Pilnvaroti izplatītāji, kuriem no CNHI vai jūsu puses sniegta piekļuve datiem un tiesības tos izmantot ar Vietnes un Telemātikas pakalpojuma starpniecību, tiek dēvēti par “Pilnvarotiem izplatītājiem”.  CNHI var sniegt Pilnvarotiem izplatītājiem informāciju un datus jūsu Aprīkojuma apkopes (tai skaitā mašīnas diagnostikas, attālas apkopes un mašīnas komponentu programmatūras atjaunināšanas) vajadzībām. Pilnvarotie izplatītāji var apstrādāt un lietot jūsu un jūsu pilnvaroto lietotāju datus, lai nodrošinātu ar jūsu Aprīkojumu saistītus pakalpojumus, saskaņā ar Pakalpojuma līgumu un piemērojamajiem Likumiem.

3. Personas datu lietošana un Konfidencialitātes paziņojums.  Daļa datu, ko CNHI apkopos un apstrādās, ir saistīti ar pašsaprotamu identificētu vai identificējamu personisko informāciju (piem., vārdi/uzvārdi, akreditācijas dati, e-pasta adreses), taču noteiktos apstākļos arī Mašīnas datus un Agronomijas datus var uzskatīt par personas datiem, kā sīkāk aprakstīts Pakalpojuma līgumam pievienotajā Konfidencialitātes paziņojumā. Jūs apzināties, ka esat informēts par mūsu veikto personas datu apstrādi saistībā ar Pakalpojumu, un ar šo sniedzat CNHI tiesības apstrādāt, lietot, izpaust un pārsūtīt personas datus, kas pārsūtīti CNHI, lai sniegtu jums Telemātikas pakalpojumu, kā aprakstīts Konfidencialitātes paziņojumā un saskaņā ar piemērojamajiem Likumiem.  Šī atļauja attiecas arī uz trešajām pusēm, ko uzņēmums CNHI piesaistījis saistībā ar Telemātikas pakalpojuma sniegšanu.

4. Datu lietošana CNHI vajadzībām.  Jūs apzināties, ka CNHI apstrādās un lietos Mašīnas datus un Agronomijas datus savām vajadzībām, lai uzlabotu izstrādājumus un pakalpojumus, izstrādātu jaunus izstrādājumus un pakalpojumus, veiktu mārketinga darbības un ievērotu likumus, noteikumus, tiesas rīkojumus, tiesas pavēstes un līdzīgas varas iestāžu prasības, kā arī citos ar Likumu pieprasītos nolūkos. Ar šo jūs apstiprināt, ka CNHI drīkst piekļūt Mašīnas un Agronomijas datiem un tos apstrādāt savos nolūkos, ievērojot piemērojamos Likumus, tai skaitā piemērojamos datu aizsardzības Likumus. It īpaši — tādā apmērā, kādā nepieciešams, jūs apņematies informēt un saņemt piekrišanu no datu subjektiem par piekļuvi Mašīnas datiem un Agronomijas datiem un to apstrādi no CNHI puses savos nolūkos.

5. Atvasinātie dati.  Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem apzināties, ka CNHI var apkopot un atvasināt saistībā ar Telemātikas pakalpojumu iegūtos datus tādā veidā, ka vairs nav iespējams identificēt konkrēto lietotāju vai mašīnu (”Atvasinātie dati”). Atvasinātie dati nav Personas dati, tos nesatur un nav ar tiem saistīti. Šādi Atvasinātie dati ir CNHI īpašums.  Tādā apmērā, kādā jūs iegūstat tiesības uz šādiem Atvasinātajiem datiem, jūs ar šo piekrītat neatgriezeniski piešķirt šādas tiesības CNHI. CNHI var piekļūt šādiem Atvasinātajiem datiem un tos lietot jebkādos nolūkos, kā arī koplietot ar trešajām pusēm, tai skaitā (un ne tikai) mūsu izplatītājiem, mūsu filiālēm un to izplatītājiem, Aprīkojuma ražotāju un citiem uzņēmējdarbības partneriem. CNHI ir jāievieš un jāuztur līdzekļi, lai nodrošinātu Atvasināto datu anonimitāti.

6. Ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi datiem.  Abonējot Telemātikas pakalpojumu, jūs nevarat ierobežot CNHI piekļuvi jūsu datiem un to lietošanu, izņemot gadījumus, kad to pieļauj piemērotie Likumi, kā arī, kā norādīts zemāk.

a. Mašīnas dati.  Ja vēlaties ierobežot CNHI piekļuvi Mašīnas datiem, uz kuriem attiecas šis līgums, jums ir jāatceļ Telemātikas pakalpojums, laužot šo Līgumu (kā tālāk norādīts IX sadaļā), un ar Vietnes vai CNHI izplatītāja starpniecību jāpieprasa jūsu kontā pieejamo Mašīnas datu dzēšana.  CNHI īstenos šādu dzēšanu saprātīgā laika posmā pēc spēkā esoša jūsu pieprasījuma, kā tālāk aprakstīts IV(7) sadaļā.  CNHI joprojām varēs piekļūt Telemātikas pakalpojuma ietvaros apkopotajiem Mašīnas datiem, kas iegūti pirms jūs ierobežojāt CNHI piekļuvi Mašīnas datiem, ja vien tas nav pretrunā ar piemērojamajiem Likumiem, tai skaitā datu aizsardzības Likumiem.  Ierobežojot CNHI piekļuvi Mašīnas datiem, jūs vairs nevarēsiet saņemt attālu mašīnas diagnostiku, attālu mašīnas apkopi un citus CNHI pakalpojumus.

b. Agronomijas dati.  Jūs varat ierobežot CNHI piekļuvi Agronomijas datiem ar Vietnes vai citu pakalpojumu starpniecību.  Liedzot CNHI piekļuvi Agronomijas datiem un to lietošanai ar šādu abonementu un pakalpojumu starpniecību, jūs arī zaudēsiet piekļuvi Agronomijas datiem ar Vietnes starpniecību un iespēju ielādēt papildu Agronomijas datus.  Jūs varat dzēst Agronomijas datu failus, kā tālāk aprakstīts IV(7) sadaļā.

7. Datu dzēšana.  Jūs varat dzēst jebkādus datus no sava konta, dzēšot atlasītos datus Vietnē vai sazinoties ar izplatītāju.  Jūs varat arī, sazinoties ar CNHI, pieprasīt, lai CNHI neatgriezeniski dzēstu no savām sistēmām ar jūsu kontu saistītos datus, ja tas ir saskaņā ar jebkādām likumīgām prasībām vai prasībām saistībā ar datu saglabāšanu.

Ja jūs vai CNHI slēgs jūsu Telemātikas pakalpojuma kontu (piemēram, CNHI slēgs jūsu kontu šī Līguma laušanas brīdī), CNHI paturēs tiesības neatgriezeniski dzēst jebkādu un visu informāciju, tai skaitā ar jūsu kontu saistītos datus, un jūs vairs nevarēsiet izgūt nekādus datus un citu informāciju no attiecīgā konta, izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā ar piemērojamajiem Likumiem vai ja ir slēgta atsevišķa vienošanās ar CNHI.  Jūs atzīstat, ka pilnā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie Likumi, CNHI neatbild par tādu datu un citas informācijas dzēšanu un neuzglabāšanu, kas nodoti CNHI rīcībā vai kas ir uzturēti un pārraidīti Telemātikas pakalpojuma ietvaros.

Neatkarīgi no iepriekšminētā CNHI nav nekādu pienākumu dzēst jebkādus Atvasinātos datus.

8. Datu pārraide.  Telemātikas pakalpojumu administrēšana tiek veikta uzņēmuma CNHI vai tā filiāļu birojos dažādās vietās pasaulē.  Saskaņā ar piemērojamajiem Likumiem CNHI var izmantot filiāles vai vienu vai vairākus ārējus pakalpojumu sniedzējus Telemātikas pakalpojuma mitināšanai dažādās vietās pasaulē.  Tādējādi jūsu dati, kas nodoti CNHI rīcībā, var tikt apkopoti, sūtīti, apstrādāti un uzglabāti ārpus valsts, kurā dzīvojat, un tā rezultātā var būt pieejami valstu iestādēm saskaņā ar likumīgām prasībām un citiem Likumiem, kas ir spēkā attiecīgajās ārvalstu jurisdikcijās.  CNHI apņemas ievērot likumus attiecībā uz datu pārraidi, tai skaitā datu aizsardzības likumus, un izmantos pamatotus līdzekļus, lai nodrošinātu šādu datu aizsardzību gadījumos, taču CNHI nevar garantēt, ka jebkuras ārvalstu jurisdikcijas Likumi nodrošinās tādu pašu datu aizsardzību kā jūsu valsts Likumi.

9. Trešo pušu telemātikas pakalpojumi.  Telemātikas pakalpojuma ietvaros varat ļaut Pakalpojumam veikt datu apmaiņu starp jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīci un noteiktām trešo pušu ierīcēm, sistēmām vai programmatūru, lai nodrošinātu pielāgotas atskaites, datus un citas iespējas (“Trešo pušu telemātikas pakalpojumi”).  CNHI nekontrolē šādu Trešo pušu telemātikas pakalpojumu pārraidīto datu veidus un kvalitāti, kā arī nekādas no tiem ģenerētās atskaites vai citus datus (kopā — “Trešo pušu telemātikas pakalpojumu dati”).  Tādēļ, izvēloties lietot Trešo pušu telemātikas pakalpojumus, jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekrītat tālāk norādītajam:

(i) jūs piekrītat atļaut CNHI un/vai jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīcei pārsūtīt datus un veikt to apmaiņu ar šādiem Trešo pušu telemātikas pakalpojumiem.  Jūs piekrītat, ka, tiklīdz CNHI un/vai jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīce uzsāk jūsu datu pārsūtīšanu šādam Trešo pušu telemātikas pakalpojumam, šis Līgums vairs neattiecas uz jūsu datiem (kad tie vairs “neatrodas” CNHI Telemātikas pakalpojumā); tā vietā uz jūsu datiem var attiekties trešo pušu piegādātāja konfidencialitātes noteikumi;

(ii) šis līgums neattiecas uz Trešo pušu telemātikas pakalpojumiem. Uz tiem var attiekties trešo pušu piegādātāja lietošanas noteikumi vai citi līgumi, kurus varat slēgt tieši ar Trešo pušu telemātikas pakalpojumu sniedzējiem.  Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekrītat, ka nepieprasīsiet atbildību no CNHI par piekļuvi Trešo pušu telemātikas pakalpojumiem (tai skaitā jebkādiem izrietošiem Trešo pušu telemātikas pakalpojumu datiem) un to lietojumu;

(iii) jūs piekrītat jebkādiem un visiem ierobežojumiem attiecībā uz Trešo pušu telemātikas pakalpojumu un Trešo pušu telemātikas pakalpojumu datu lietojumu un kvalitāti, kā arī piekrītat, ka CNHI neatbild par Trešo pušu telemātikas pakalpojumu un Trešo pušu telemātikas pakalpojumu datu kvalitāti, precizitāti vai nespēju tos saņemt, tiem piekļūt un tos lietot;

(iv) CNHI var kontrolēt uz Telemātikas pakalpojumu un no tā pārraidīto Trešo pušu telemātikas pakalpojumu datu plūsmu un var pārtraukt vai bloķēt jebkādus Trešo pušu telemātikas pakalpojumus un/vai Trešo pušu telemātikas pakalpojumu datus, ja CNHI ir aizdomas, ka tie var nelabvēlīgi ietekmēt Telemātikas pakalpojumu.

(v) PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, CNHI TIEŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS (UN JŪS NEVARAT PIEPRASĪT CNHI ATBILDĪBU) SAISTĪBĀ AR: (1) JŪSU DATIEM, TIKLĪDZ CNHI UN/VAI JŪSU APRĪKOJUMA TELEMĀTIKAS IERĪCE UZSĀK JŪSU DATU PĀRRAIDI UZ TREŠO PUŠU TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMU (TIEŠI VAI NETIEŠI AR STARPNIEKSISTĒMAS PALĪDZĪBU); (2) JEBKĀDIEM TREŠO PUŠU TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMIEM UN/VAI TREŠO PUŠU TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMU DATIEM, TAI SKAITĀ (UN NE TIKAI) TO LIETOŠANU NO JŪSU VAI JŪSU PILNVAROTO LIETOTĀJU PUSES UN JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, NEPILNVAROTU PIEKĻUVI VAI APRĪKOJUMA VAI DATU ZUDUMIEM VAI IZMAIŅĀM.

V. IZMAIŅAS

1. Izmaiņas vai pārtraukšana.  Pilnā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie Likumi, CNHI jebkurā brīdī var mainīt, pārtraukt vai neatgriezeniski izbeigt Telemātikas pakalpojumu, Vietni, jebkādu daļu to funkciju un iespēju, izstrādājumus, saistīto atbalstu jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, par to ziņojot vai neziņojot.  CNHI neuzņemas atbildību jūsu vai jebkādu trešo pušu priekšā par šādām izmaiņām, pārtraukšanu vai izbeigšanu, kā arī CNHI nav pienākuma turpināt sniegt atbalstu jebkādam pārtrauktam vai izbeigtam Telemātikas pakalpojumam, Vietnei vai to daļām.  Piekļūstot Telemātikas pakalpojumam vai Vietnei un tos lietojot, jūs piekrītat, ka varam mainīt Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai jebkādu daļu to funkciju, iespēju, izstrādājumu vai saistītā atbalsta. CNHI izmantos pamatotus līdzekļus, lai iepriekš ziņotu par jebkādām Telemātikas pakalpojuma vai Vietnes izmaiņām, pārtraukšanu vai izbeigšanu, kas var nelabvēlīgi un materiāli ietekmēt šajā Līgumā atrunāto.

2. Programmatūras atjauninājumi.  Jūs piekrītat, ka CNHI jebkurā brīdī var attāli mainīt vai atjaunināt Telemātikas programmatūru, iepriekš par to ziņojot vai neziņojot.  Šādas izmaiņas un atjauninājumi var ietvert kļūdu labojumus, ielāpus, uzlabotas vai jaunas funkcijas un iespējas un jaunas versijas.  Ja vien uzņēmums CNHI nav tieši norādījis citādi, uz jebkādām Telemātikas programmatūras izmaiņām un atjauninājumiem attiecas šī Līguma noteikumi.  Piekrītot šim Līgumam, jūs sniedzat tieši piekrišanu programmatūras atjauninājumu instalēšanai nākotnē.

VI. TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMA PRASĪBAS UN IEROBEŽOJUMI

1. Telemātikas pakalpojuma prasības.

(i) Vispārīgi.  Jūs apzināties, ka, lai nodrošinātu Telemātikas pakalpojuma darbību, jūsu Aprīkojumam jābūt aprīkotam ar darbojošu elektrosistēmu, kā arī jūsu Aprīkojumam un tā telemātikas ierīcei jābūt darba kārtībā.

(ii) Trešo pušu sakaru sistēmas.  Lai Telemātikas pakalpojums darbotos, tam nepieciešama trešo pušu sakaru sistēma, piemēram, bezvadu tālruņa sakaru pakalpojumu sniedzēja sistēma vai satelītu sakaru sistēma (katrs no tiem “Sakaru pakalpojumu sniedzējs”).  CNHI NEATBILD PAR BEZVADU VAI SATELĪTA SAKARU PAKALPOJUMU VAI SAKARU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UZTURĒTĀ APRĪKOJUMA PIEEJAMĪBU, KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU (UN TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMS TOS NEIETVER).  SAKARU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI IR PILNĪBĀ ATBILDĪGI PAR ŠĀDIEM PAKALPOJUMIEM UN APRĪKOJUMU.

(iii) Vietne.  Jūs piekrītat, ka vietnei nepieciešama tīmekļa piekļuve un ka jūs esat atbildīgs par tīkla savienojuma un ar to saistītās programmatūras un aparatūras (tai skaitā LAN, datoru, modemu un telekomunikāciju ierīču) sagādi, konfigurēšanu, uzraudzību, uzturēšanu, pārvaldību un saistītajiem maksājumiem izdevumiem.  CNHI neatbild par tīkla savienojumu, piekļuvi tīmeklim un ar tīkla savienojumu saistītām un no tā izrietošām problēmām, tai skaitā (un ne tikai) joslas platuma problēmām, signāla pārklājumu, tīkla sakaru pārtraukumiem un/vai citām ar tīmekli un/vai tīkla savienojumu saistītām problēmām.

2. Telemātikas likumīgās prasības.  Informācijas pārraide, izmantojot jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīci, ir pakļauta likumu prasībām (tai skaitā prasībām saistībā ar radiofrekvenču lietošanas pilnvarā), kas dažādos reģionos var būt atšķirīgas.  Jūs esat atbildīgs par jebkādu telemātikas ierīču lietošanu tikai vietās, kur tiek nodrošināta atbilstība visām likumu prasībām saistībā ar to lietošanu un sakaru tīkliem.  Ja jūsu Aprīkojuma telemātikas ierīce atrodas vai tiek pārvietota uz vietu, kur (i) tā neatbilst likumu prasībām vai (ii) kur šādas informācijas pārraide vairāku teritoriju ietvaros ir pretlikumīga, CNHI neuzņemas nekādu atbildību par prasību neievērošanu, kā arī CNHI var pārtraukt informācijas pārraidi no attiecīgās ierīces.

VII. ATBALSTA PAKALPOJUMI

Uzņēmums CNHI un tā izplatītāji var piedāvāt (taču šis Līgums tiem neuzliek pienākumu piedāvāt) ar Telemātikas pakalpojumu saistītus atbalsta pakalpojumus.  Uz jebkādiem šādiem atbalsta pakalpojumiem var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi.

VIII. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem apzināties, ka Telemātikas pakalpojumu un Telemātikas programmatūru aizsargā intelektuālā īpašuma likumi un starptautiski līgumi.  Kā nosaka vienošanās starp CNHI un jums, visas tiesības uz Telemātikas pakalpojumu, Vietni un Telemātikas programmatūru pieder uzņēmumam CNHI ( vai tā licenču devējiem), un nekas, kas minēts šajā Līgumā, nepiešķir nekādas tiesības uz Telemātikas pakalpojumu, Vietni un Telemātikas programmatūru (tai skaitā (un ne tikai) tiesības uz preču zīmēm) jums vai jūsu pilnvarotajiem lietotājiem.  Ar šo jūs līdz ar jūsu pilnvarotajiem lietotājiem piekrītat un apzināties, ka CNHI un tā licenču devējiem (un, ja piemērojams, trešo pušu piegādātājiem) pieder visas tiesības uz visu intelektuālo īpašumu saistībā ar Telemātikas pakalpojumu, Vietni un Telemātikas programmatūru.

IX. PĀRTRAUKŠANA UN IZBEIGŠANA

1. Pārtraukšana/izbeigšana noteikta iemesla dēļ.  CNHI var pārtraukt vai izbeigt jūsu un/vai jūsu pilnvaroto lietotāju tiesības izmantot Telemātikas pakalpojumu un/vai Telemātikas programmatūru bez jebkādas tālākas atbildības šādos gadījumos:

(i) jūs vai jūsu pilnvarotie lietotāji pārkāpj šī Līguma vai jebkāda cita derīga līguma ar CNHI, kas saistīts ar Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Telemātikas programmatūru, noteikumus; vai

(ii) CNHI ir pamatotas aizdomas, ka jūs, jūsu pilnvarotie lietotāji, jebkādi citi jūsu starpnieki vai jebkāda trešā puse ļaunprātīgi, krāpnieciski vai nelikumīgi izmanto Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Telemātikas programmatūru.

CNHI var arī pārtraukt vai izbeigt jūsu Telemātikas pakalpojuma abonementu, ja savlaicīgi neveicat visus nepieciešamos maksājumus. Laužot šo Līgumu šajā paragrāfā aprakstīto iemeslu dēļ, jums nepienāksies nekāda veida jūsu veikto maksājumu (ja piemērojams) par Telemātikas pakalpojumiem atmaksa, un jūs vairs nevarēsiet piekļūt saviem datiem ar Vietnes starpniecību.

2. Izbeigšana pēc CNHI izvēles.  Ja piemērojamajos Likumos nav noteiktas nekādas papildu prasības attiecībā uz ziņošanu, CNHI var lauzt šo Līgumu, par to ziņojot jums trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Laužot šo Līgumu šajā paragrāfā aprakstīto iemeslu dēļ, CNHI jums atmaksās proporcionālu daļu jūsu veikto maksājumu (ja piemērojams) par neizmantoto Telemātikas pakalpojumu, un jūs vairs nevarēsiet piekļūt saviem datiem ar Vietnes starpniecību. Šāda atmaksa ir vienīgais CNHI pienākums attiecībā pret jums jebkādas pakalpojuma izbeigšanas pēc CNHI izvēles gadījumā.

3. Izbeigšana pēc jūsu izvēles.  Jūs varat lauzt šo Līgumu, par to ziņojot CNHI trīsdesmit (30) dienas iepriekš.  Laužot šo Līgumu šajā paragrāfā aprakstīto iemeslu dēļ, jums nepienāksies nekāda veida jūsu veikto maksājumu (ja piemērojams) par Telemātikas pakalpojumiem atmaksa, un jūs vairs nevarēsiet piekļūt saviem datiem ar Vietnes starpniecību.

X. GARANTIJAS

PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UZŅĒMUMS CNHI, TĀ VADĪTĀJI, DARBINIEKI, LICENČU DEVĒJI UN CITI PIEGĀDĀTĀJI, IZPLATĪTĀJI, FILIĀLES UN STARPNIEKI (KATRS ATSEVIŠĶI: “CNHI PUSE”; KOPĀ: “CNHI PUSES”) NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR KAITĒJUMU, KO IZRAISĪJUSI TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMA, VIETNES VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA NO JŪSU VAI JŪSU PILNVAROTO LIETOTĀJU PUSES.  JŪS LĪDZ AR JŪSU PILNVAROTAJIEM LIETOTĀJIEM TIEŠI APZINĀTIES UN PIEKRĪTAT, KA: (a) TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMS, VIETNE UN TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR”, “AR VISĀM KĻŪMĒM” UN “PĒC PIEEJAMĪBAS”, UN JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU SAISTĪBĀ AR KVALITĀTI, VEIKTSPĒJU, PRECIZITĀTI UN IEGULDĀMAJĀM PŪLĒM; (b) PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, CNHI PUSES NESNIEDZ NEKĀDUS TIEŠUS, NETIEŠUS, AR LIKUMU NOTEIKTUS VAI CITU VEIDU APLIECINĀJUMUS, GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS, TAI SKAITĀ (UN NE TIKAI) (i) GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM, PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, PIEMĒROTĪBU EFEKTĪVAM DARBAM, PRECIZITĀTI, DARBĪBU BEZ TRAUCĒJUMIEM UN APGRŪTINĀJUMIEM, LIETOŠANU BEZ ĶĪLU TIESĪBĀM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU; (ii) GARANTIJAS, KAS IZRIET NO DARĪJUMU GAITAS VAI LIETOJUMA PRAKSĒ; (iii) GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMA, VIETNES VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAS DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, LAIKA PATĒRIŅU VAI VEIKTSPĒJU; (iv) GARANTIJAS, KA PIEKĻUVE TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMAM, VIETNEI VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAI UN TO LIETOŠANA ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM UN TO DARBĪBA BŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM UN KĻŪDĀM; (c) KA JŪS ESAT VIENPERSONISKI ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM JŪSU DATORSISTĒMU VAI APRĪKOJUMA BOJĀJUMIEM UN DATU ZUDUMIEM VAI IZMAIŅĀM, KO IZRAISĪJUSI ŠĀDA PIEKĻUVE UN LIETOŠANA.

Neierobežojot iepriekšminēto, ārpus CNHI kontroles esošu mainīgu apstākļu dēļ (attiecībā uz globālajām navigācijas satelītsistēmām (katra šāda sistēma: ““GNSS”) raksturīgo pozīciju neprecizitāti) jūs apzināties, ka CNHI neatbild par GNSS satelītu darbību un to darbības kļūmēm, kā arī par GNSS satelītsignālu pieejamību.

NETIEK SNIEGTAS NEKĀDAS GARANTIJAS PAPILDUS TĀM, KAS TIEŠI ATRUNĀTAS ŠAJĀ LĪGUMĀ.  DAŽU VALSTU UN JURISDIKCIJU LIKUMOS VAR NETIKT PIEĻAUTA NETIEŠU GARANTIJU IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ TO, CIK ILGI NETIEŠAS GARANTIJAS IR SPĒKĀ, TĀDĒĻ IEPRIEKŠ MINĒTIE IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

XI. Atbildības ierobežošana

NEKĀDOS APSTĀKĻOS (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBAS GADĪJUMĀ) CNHI PUSES NEUZŅEMAS ATBILDĪBU JŪSU, JŪSU PILNVAROTO LIETOTĀJU UN TREŠO PUŠU PRIEKŠĀ PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, TAI SKAITĀ (UN NE TIKAI) TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM, AR BRĪDINĀJUMIEM VAI SODIEM SAISTĪTIEM, TREŠO PUŠU VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR NEGŪTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM, ZAUDĒTIEM VAI BOJĀTIEM DATIEM (TAI SKAITĀ TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMU UN IZMAIŅU REZULTĀTĀ), UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS ZAUDĒŠANU, VĪRUSU INFEKCIJĀM, SISTĒMU DARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM UTT., KAS SAISTĪTI AR ŠO LĪGUMU VAI JŪSU VAI JŪSU PILNVAROTO LIETOTĀJU PIEKĻUVI TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMAM, VIETNEI VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAI, TO LIETOŠANU, ĻAUNPRĀTĪGU IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU IZMANTOT (TAI SKAITĀ ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM UN DATU PĀRRAIDES KĻŪDĀM (TAI SKAITĀ ATRAŠANĀS VIETAS NOTEIKŠANAS DATU NEPRECIZITĀTĒM), DEFEKTIEM VAI CITIEM CĒLOŅIEM) PAT, JA UZŅĒMUMS CNHI IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU (TAI SKAITĀ TREŠO PUŠU ZAUDĒJUMU) IESPĒJAMĪBU. CNHI neuzņemas nekādu atbildību par notikumiem, kas ir ārpus uzņēmuma vai tā apakšuzņēmēju, licenču devēju un uzņēmējdarbības partneru kontroles, tai skaitā par dabas katastrofām, jebkādu valsts iestāžu rīcību, naidīgu valstu rīcību, streikiem un laika apstākļiem un līdzīgiem notikumiem.  ŠAJĀ XI NODAĻĀ APRAKSTĪTĀ ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS PAR ZAUDĒJUMIEM IR NEATKARĪGA NO JEBKĀDIEM ŠAJĀ LĪGUMĀ ATRUNĀTAJIEM TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM UN PALIEK SPĒKĀ ARĪ GADĪJUMOS, KAD ŠĀDI TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI NESPĒJ PILDĪT SAVU FUNKCIJU VAI CITĀDI NAV ĪSTENOJAMI.  ŠIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR SPĒKĀ NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ZAUDĒJUMS IR IZRAISĪJUSI LĪGUMA VAI GARANTIJAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA, NOLAIDĪBA VAI JEBKĀDA CITA RĪCĪBA.  TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDĀ PIEMĒROJAMIE LIKUMI NEAIZLIEDZ ŠĀDUS IZŅĒMUMUS UN IEROBEŽOJUMUS, CNHI KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM UN TIESVEDĪBAS IZMAKSĀM (TAI SKAITĀ SAISTĪBĀ AR LĪGUMU, TIEŠU ATBILDĪBU, NEATĻAUTĀM DARBĪBĀM (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBU) UTT.) NEVAR PĀRSNIEGT SUMMU, KO PĒDĒJO 12 MĒNEŠU LAIKĀ (LĪDZ PĒDĒJAM AIZVADĪTAJAM MĒNESIM) ESAT SAMAKSĀJIS CNHI PAR PIEKĻUVI TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMAM UN TĀ LIETOŠANU. CNHI ATBILDĪBA JŪSU PRIEKŠĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM UN TIESVEDĪBAS IZMAKSĀM (TAI SKAITĀ SAISTĪBĀ AR LĪGUMU, TIEŠU ATBILDĪBU, NEATĻAUTĀM DARBĪBĀM (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBU) UTT.) SAMAZINĀS TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDĀ JŪS ESAT ZAUDĒJUMU VAI TIESVEDĪBAS IZMAKSU IZRAISĪTĀJS.

IEPRIEKŠMINĒTIE ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI NEATTIECAS UZ ATBILDĪBU, KO NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT PIEMĒROJAMO LIKUMU PRASĪBU DĒĻ, PIEMĒRAM, JA LIKUMS PIEPRASA OBLIGĀTU ATBILDĪBU (TAI SKAITĀ ATBILDĪBU SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM PRODUKTATBILDĪBAS LIKUMIEM) VAI JA TIKAI CNHI PUSES NOLAIDĪBAS VAI TĪŠA NODARĪJUMA DĒĻ IR GŪTAS TRAUMAS.

Gadījumā, ka piemērojamie Likumi netieši nosaka garantijas vai nosacījumus vai tieši nosaka garantijas vai pienākumus no CNHI puses, ko nevar pilnībā vai daļēji izslēgt, ierobežot vai mainīt (Neizslēdzamas tiesības), šis Līgums ir pakārtots šādiem likumiem un nekas šajā Līgumā neizslēdz, neierobežo un nemaina jūsu Neizslēdzamās tiesības. Ja šādi Likumi ir spēkā, tad tādā apmērā, kādu pieļauj Likums, CNHI ierobežo savu atbildību par prasībām saskaņā ar šiem Likumiem: (a) preču gadījumā (pēc CNHI izvēles): (i) nomainīt preces vai nodrošināt līdzvērtīgas preces; (ii) labot šādas preces; (iii) segt preču nomaiņas vai līdzvērtīgu preču iegādes izmaksas; vai (iv) segt preču remonta izmaksas; (b) pakalpojumu gadījumā (pēc CNHI izvēles): (i) atkārtoti nodrošināt pakalpojumus; vai (ii) segt ar attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas.

XII. ATLĪDZINĀŠANA

PĒC CNHI PIEPRASĪJUMA JŪS PIEKRĪTAT ATLĪDZINĀT, AIZSARGĀT UN NOVĒRST KAITĒJUMU JEBKURAI CNHI PUSEI SAISTĪBA AR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, TIESVEDĪBAS PROCESIEM UN CITIEM PROCESIEM, KO PRET CNHI VEIC JEBKURA TREŠĀ PUSE SAISTĪBĀ AR JŪSU VAI JŪSU PILNVAROTO LIETOTĀJU VEIKTU: (A) TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMA, VIETNES VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU (TAI SKAITĀ SAISTĪBĀ AR JEBKĀDAS PERSONAS VAI IERĪCES ATRAŠANĀS VIETAS IZSEKOŠANU); (B) ŠĪ LĪGUMA PĀRKĀPŠANU; (C) OBLIGĀTAS INFORMĀCIJAS NESNIEGŠANU UN OBLIGĀTAS PIEKRIŠANAS NESAŅEMŠANU NO PILNVAROTAJIEM LIETOTĀJIEM VAI CITĀM PERSONĀM SAISTĪBĀ AR TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMU, VIETNI VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRU (TAI SKAITĀ SAISTĪBĀ AR JEBKĀDAS PERSONAS VAI IERĪCES ATRAŠANĀS VIETAS IZSEKOŠANU); (D) JEBKĀDU LIKUMU VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU PĀRKĀPŠANU. Jums jāsedz jebkādas un visas izmaksas, zaudējumi un izdevumi, tai skaitā (un ne tikai) maksa par advokātu pakalpojumiem saprātīgos apmēros un izmaksas, kas piestādītas CNHI pusēm saistībā ar jebkādu šādu prasību, tiesas prāvu vai citu procesu.  CNHI puse var par saviem līdzekļiem uzņemties atbildību par aizsardzību un kontroli situācijās, kas citādā gadījumā jums būtu jāatlīdzina; šādos gadījumos jūs piekrītat sadarboties ar attiecīgo CNHI pusi, lai iespēju robežās palīdzētu nodrošināt aizsardzību.

XIII. CITS

1. Elektroniskais paraksts un paziņojums par piekrišanu izpaušanai.  Jūs piekrītat elektronisku dokumentu un ierakstu lietošanai saistībā ar šo Līgumu, Telemātikas pakalpojumu un Vietni.  Jūs piekrītat, ka visi šādi dokumenti un ieraksti, ko CNHI jums nodrošina elektroniskā veidā, atbilst jebkādām prasībām, kādas būtu attiecināmas uz šādiem dokumentiem un ierakstiem rakstiskā veidā.  Jūs varat (i) iegūt jebkāda dokumenta vai ieraksta drukātu kopiju, (ii) atsaukt savu piekrišanu elektronisku dokumentu un ierakstu lietošanai un (iii) atjaunināt savu kontaktinformāciju, sazinoties ar CNHI, kā aprakstīts CNHI tīmekļa vietnē.  Lai saņemtu elektroniskus dokumentus un ierakstus, jums ir nepieciešams saderīgs un funkcionāls kabīnes displejs vai cita programmatūra, kas spēj attēlot PDF failus.  Lai saglabātu dokumentus un ierakstus, jūsu ierīcei jābūt aprīkotai ar iespēju lejupielādēt un uzglabāt PDF failus.  Jūsu piekļuve šai lapai apliecina, ka jūsu sistēma un ierīce atbilst iepriekšminētajām saņemšanas, piekļuves un uzglabāšanas prasībām.

2. Likuma izvēle un strīdu risināšana.  Šis Līgums ir veidots saskaņā ar Ņujorkas štata likumiem un piemērojamajiem ASV federālajiem likumiem, tai skaitā Federālo likumu par arbitrāžu (Federal Arbitration Act), neatsaucoties uz “likumu konfliktu” noteikumiem un principiem.  PILNĀ APMĒRĀ, KĀDU PIEĻAUJ LIKUMI, MĒS ABPUSĒJI PIEKRĪTAM KĀ GALĒJO UN SAISTOŠO LĪDZEKLI IZMANTOT ARBITRĀŽU, NEVIS TIESAS PRĀVAS (izņemot mazāk nozīmīgu prasību tiesas prāvas tādā apmērā, kādā jūsu prasības ir pamatotas), RISINOT JEBKĀDUS strīdus, prasības vai pretrunas, kas saistīti ar TELEMĀTIKAS PAKALPOJUMA, VIETNES VAI TELEMĀTIKAS PROGRAMMATŪRAS lietošanu no jūsu vai jūsu pilnvaroto lietotāju puses vai radušies saistībā ar šo Līgumu (katrs atsevišķi “STRĪDS”).  Skaidrībai — šī vienošanās par arbitrāžu neattiecas uz Strīdiem, kas saistīti ar Telemātikas pakalpojumu, Vietni, Telemātikas programmatūru vai šo Līgumu nesaistītu Aprīkojumu.

Arbitrāžu nodrošina Amerikas Arbitrāžas asociācija (American Arbitration Association — AAA) saskaņā ar AAA Komerciālās arbitrāžas noteikumiem un, ja piemērojams, ar AAA Patērētāju arbitrāžas noteikumiem.  Ja atrodaties ASV, tad, ja vien mēs abpusēji nevienosimies par ko citu, arbitrāža tiks veikta jūsu uzturēšanās vietas tuvumā (vai citādi, kā norādīts 1. tabulā). Ja neatrodaties ASV, arbitrāža tiks veikta vietā ASV, kuru mēs izvēlēsimies pēc saviem ieskatiem, ja vien piemērojamie Likumi nenosaka citas prasības.

Jūs piekrītat, ka jebkādi strīdu risināšanas procesi tiks veikti tikai individuāli, un jūs tieši atsakāties no tiesībām pieprasīt jebkāda veida kolektīvu, pārstāvniecisku vai konsolidētu tiesvedību pat, ja to pieļauj AAA procedūras un noteikumi.  Mēs abpusēji piekrītam, ka puses atsakās no tiesībām vērsties zvērināto tiesā un, ja kāda iemesla dēļ Strīds nonāk līdz tiesai (nevis tiek risināts ar arbitrāžas starpniecību), mēs abpusēji atsakāmies no tiesībām vērsties zvērināto tiesā.  Neatkarīgi no iepriekšminētā mēs abpusēji piekrītam, ka jūs vai mēs varam vērsties tiesā, lai novērstu tiesību pārkāpšanu vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.

Tādā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie Likumi un atbilstošie AAA noteikumi, mēs abpusēji piekrītam segt savas izmaksas, tai skaitā maksu par advokātu un ekspertu pakalpojumiem un ar lieciniekiem saistītās izmaksas.

Tādā apmērā, kādā tiesas process ir atļauts saskaņā ar šo Līgumu, ar šo jūs piekrītat, ka vienīgā jurisdikcija un vieta, kur var tikt veikta valsts vai federālā tiesvedība, ir Ņujorkas pilsēta Ņujorkas štatā.

3. Atbilstība prasībām attiecībā uz importu un eksportu. Jūs atzīstat, ka visa sistēmas aparatūra, programmatūra, ar autortiesībām aizsargātie dati, profesionālā informācija un citi dati un informācija (šajā dokumentā — “PRODUKTI”), kas saņemti no CNHI, var būt pakļauti vienas vai vairāku valstu importa un eksporta kontroles Likumiem, tādējādi šo produktu imports, eksports, atkārtots eksports un pārraide var būt ierobežoti vai aizliegti. Jūs piekrītat stingri ievērot visus šādus Likumus un atsakāties tieši vai netieši importēt, eksportēt, atkārtoti eksportēt, pārsūtīt šādus Produktus vai izraisīt to importēšanu, eksportēšanu, atkārtotu eksportēšanu vai pārsūtīšanu uz jebkādu galamērķi, jebkādai personai vai vienībai, ja to aizliedz vai ierobežo jebkādi Likumi, ja vien iepriekš nav gūta rakstiska CNHI piekrišana un jebkādas piemērojamas varas iestādes piekrišana (rakstiski vai citādi, kā noteikts piemērojamajos Likumos, kas laiku pa laikam var tikt grozīti).

4. ASV valdības ierobežotās tiesības un komerciālā datorprogrammatūra.  Produkts ir uzskatāms par “komerciālu datorprogrammatūru” un “komerciālu datorprogrammatūras dokumentāciju” saskaņā ar DFAR 227.7202. sadaļu un FAR 12.212. sadaļu (un jebkādām sekojošām sadaļām).  Šis Līgums attiecas uz Produkta lietošanu, tai skaitā (un ne tikai) tā reproducēšanu un demonstrēšanu no Amerikas Savienoto Valstu un/vai šīs valsts starpniecības iestāžu puses.

5. Viss līgums.  Šis Līgums un jebkādi citi spēkā esoši līgumi starp jums un CNHI attiecībā uz Telemātikas pakalpojuma, Vietnes un Telemātikas programmatūras lietošanu veido visu līgumu starp jums un CNHI un nosaka jūsu Telemātikas pakalpojuma, Vietnes un Telemātikas programmatūras lietojumu; tam ir augstāka prioritāte par jebkādiem agrākiem līgumiem, vienošanām un norunām (rakstiskām, mutiskām vai elektroniskām) starp jums un CNHI attiecībā uz šo tēmu.  Izņemot gadījumus, kad šajā Līgumā ir tieši norādīts citādi, nekādi šī Līguma grozījumi vai atrunas nav saistošas uzņēmumam CNHI, ja vien tie nav veikti rakstiski ar CNHI apstiprinājumu.  Jebkādas tiesības, kas nav tieši piešķirtas šajā Līgumā, pieder uzņēmumam CNHI un tā licenču devējiem.  Gadījumi, kad CNHI neīsteno jebkādas šajā Līgumā atrunātās tiesības vai prasības vai nenodrošina to īstenošanu, nav uzskatāmi par atteikšanos no attiecīgajām tiesībām vai prasībām.  Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu daļu šī līguma atzīst par nederīgu vai neīstenojamu, šī daļa ir jāinterpretē saskaņā ar piemērojamajiem Likumiem tā, lai cik iespējams tuvu atspoguļotu CNHI sākotnējos nodomus, un atlikušās Līguma daļas pilnībā paliek spēkā. Nevienai trešajai pusei nav tiesību īstenot jebkādas šī Līguma prasības.

IV, VIII, X UN XI SADAĻAS VEIDO BŪTISKU MŪSU VIENOŠANĀS DAĻU.

6. Līguma grozījumi.  CNHI jebkurā brīdī var grozīt un atjaunināt šo Līgumu.  CNHI veiks pamatotus pasākumus, lai ziņotu par jebkādām šādām izmaiņām.  CNHI var ziņot jums par šī Līguma materiālu izmaiņām, izmantojot jūsu kontā norādīto kontaktinformāciju.  Turpinot lietot Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Telemātikas programmatūru pēc šādu izmaiņu publicēšanas, jūs apstiprināt atjaunināto Līgumu, izņemot gadījumus, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski ziņojat CNHI, ka nepiekrītat atjauninātajam Līgumam.  Šādā gadījumā paliek spēkā Līguma variants, kāds bijis spēkā, kad pēdējo reizi apstiprinājāt šo Līgumu, izņemot, ja CNHI pēc savas izvēles īsteno savas tiesības lauzt šo Līgumu.

7. Laika ierobežojumi attiecībā uz prasību un strīdu iesniegšanu.  Jūs piekrītat, ka tādā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie Likumi, jebkādas prasības saistībā ar Telemātikas pakalpojumu, Vietni vai Telemātikas programmatūru ir jāiesniedz šķīrējtiesā vai tiesā saskaņā ar XIII(2) sadaļu viena (1) gada laikā pēc šādas prasības cēloņa rašanās, pretējā gadījumā prasību nekad nevarēs iesniegt.

8. Oficiālā valoda.  Šī Līguma oficiālā valoda ir angļu.  Ja vien tas nav pretrunā ar Likumiem jūsu atrašanās vietā, ar šo iesaistītās puses piekrīt, ka ir pieprasījušas šo Līgumu un visus citus saistītos dokumentus noformēt angļu valodā.  Šis Līgums var tikt nodrošināts arī citās valodās.  Interpretācijas nolūkos, kā arī, ja starp šī Līguma versiju angļu valodā un tā versijām citās valodās pastāv neatbilstības, versijai angļu valodā ir augstāka prioritāte, ja vien Likumi jūsu atrašanās vietā nenosaka, ka augstāka prioritāte jāpiešķir citai versijai.

 

=================================