SUBSKRYPCJA TELEMATYKI CNH INDUSTRIAL® UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Obowiązuje od 6 Sierpień 2020

PRZED WYKUPIENIEM SUBSKRYPCJI LUB AKTYWACJĄ Usługi telematycznej CNH INDUSTRIAL®, UZYSKANIEM DO NICH DOSTĘPU LUB ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NICH, W TYM AFS CONNECT™ ,MYPLMCONNECT lub STEYR S-FLEET, NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.  Niniejsza UMOWA JEST WIĄŻĄCĄ UMOWĄ PRAWNĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM LUB PODMIOTEM REPREZENTOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA („UŻYTKOWNIK”) A FIRMĄ CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC ORAZ JEJ GLOBALNYMI SPÓŁKAMI STOWARZYSZONYMI I PODMIOTAMI POWIĄZANYMI („CNHI”, „MY” LUB „NAS”).

 

I. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zainteresowanie subskrypcją Usługi telematycznej.  „Usługa telematyczna” (lub „Usługa”) to usługa telematyczna CNH Industrial®, w tym AFS Connect™ , MYPLMCONNECT I STEYR S-Fleet, zdalny dostęp do ekranu, usługi zarządzania danymi i oprogramowaniem, bezprzewodowy transfer danych, historia lokalizacji i inne funkcje opisane w standardowej dokumentacji spółki CNHI, w każdym przypadku w zakresie, w jakim zostały objęte Subskrypcją.  Usługa telematyczna wykorzystuje urządzenie telematyczne w urządzeniu lub narzędziu dostarczonym przez firmę CNHI („Sprzęt”) oraz oprogramowanie modemu i inne rodzaje oprogramowania lub oprogramowanie sprzętowe wykorzystywane w Sprzęcie, zainstalowane na nim, dostarczone razem z nim lub wbudowane w Sprzęt („Oprogramowanie układu telematycznego”).

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego subskrypcji telematyki firmy CNH Industrial® (niniejsza „Umowa”) dotyczy (i) subskrypcji opłaconej, próbnej lub innej („Subskrypcja”) Usługi telematycznej oraz witryny internetowej dostępnej dla subskrybentów tej usługi oraz innych powiązanych witryn internetowych, aby umożliwić takim subskrybentom dostęp do określonych treści, funkcji, raportów i usług, a także niektórych z ich danych (łącznie zwanych „Witryną”), (ii) wykorzystywania i zgody Użytkownika na wykorzystanie określonych informacji lub danych, które mogą być gromadzone, zapisywane i przesyłane ze Sprzętu związanego z Usługą i na jego temat, oraz korzystania z oprogramowania telematycznego przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że gdy korzysta z Usługi telematycznej, spółka CNHI i jej partnerzy biznesowi mogą gromadzić i wykorzystywać dane w celu dostarczenia Użytkownikowi usługi oraz w innych celach opisanych poniżej.

Akceptacja Umowy.  „AKCEPTUJĄC” NINIEJSZE WARUNKI LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, AKTYWUJĄC JĄ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, USŁUGI TELEMATYCZNEJ LUB OPROGRAMOWANIA TELEMATYCZNEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA: (1) INDYWIDUALNE ROZSTRZYGANIE WSZELKICH SPORÓW W DRODZE ARBITRAŻU ORAZ NA (2) NIEROZSTRZYGANIE SPORÓW W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH I POSTĘPOWAŃ Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.  W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY: (1) UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY, USŁUGI TELEMATYCZNEJ LUB OPROGRAMOWANIA TELEMATYCZNEGO, AKTYWOWANIA ICH LUB KORZYSTANIA Z NICH, ORAZ (2) DLA JASNOŚCI, PROSIMY NIE KLIKAĆ PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” W NINIEJSZEJ UMOWIE.

II. UDZIELENIE LICENCJI I OGRANICZENIA LICENCYJNE

1. Ograniczona Licencja.  Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, w tym warunków płatności (w stosownych przypadkach), spółka CNHI udziela użytkownikowi ograniczonej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, niepodlegającej przekazaniu, niezbywalnej licencji (bez prawa udzielania sublicencji) na dostęp do Oprogramowania układu telematycznego i Usługi telematycznej oraz korzystanie z nich przez okres obowiązywania niniejszej Umowy wyłącznie w sposób uzasadniony z handlowego punktu widzenia i do uzasadnionych wewnętrznych celów biznesowych, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, wyłącznie po: (1) zakupie lub aktywacji Usługi telematycznej przez Użytkownika; (2) akceptacji niniejszej Umowy przez Użytkownika bez zmian. Użytkownik zobowiązuje się do (i) uzyskiwania dostępu i korzystania z Oprogramowania układu telematycznego i Usługi telematycznej wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami, zasadami, zarządzeniami, dyrektywami, statutami i regulacjami („Przepisy”), oraz (II) korzystania z Oprogramowania układu telematycznego i Usługi telematycznej w sposób zgodny z dokumentacją spółki CNHI.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania jakiejkolwiek strony trzeciej, którą upoważni do uzyskania dostępu lub której zezwoli na dostęp do Oprogramowania układu telematycznego lub Usługi telematycznej.  W celu rozwiania wątpliwości informujemy, że Oprogramowanie układu telematycznego jest Użytkownikowi licencjonowane, a nie sprzedawane.

2. Zgodność z prawem; zgody.  Użytkownik zobowiązuje się: (i) w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących Przepisów (w tym przepisów dotyczących zwalczania korupcji i ochrony danych osobowych), w tym przepisów dotyczących korzystania z Usługi telematycznej i przesyłania oraz wykorzystywania danych i informacji przekazanych spółce CNHI, oraz (ii) do dostarczenia wszelkich wymaganych powiadomień, a także uzyskania wszelkich niezbędnych zgód od swoich upoważnionych użytkowników i innych odpowiednich osób, w tym w odniesieniu do przesyłania oraz wykorzystywania danych i informacji przez Usługę telematyczną oraz spółkę CNHI.

3. Zakaz odtwarzania kodu źródłowego.  Licencja opisana w art. II pkt 1 powyżej nie obejmuje żadnych praw do kodu źródłowego jakiegokolwiek Oprogramowania układu telematycznego.  Z wyjątkiem sytuacji wymaganych lub dozwolonych przez prawo, Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy nie mogą odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani podejmować prób dotarcia do kodu źródłowego Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego. Spółka CNHI udostępnia na żądanie informacje niezbędne do osiągnięcia efektywności wymiany danych i testów bezpieczeństwa Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego.

4. Środki bezpieczeństwa.  Oprogramowanie układu telematycznego może być chronione przez pewne zabezpieczenia, w tym między innymi środki technologiczne na mocy amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act, środki ochrony praw autorskich, mechanizmy włączania aplikacji, hasła, kody, szyfrowanie lub inne urządzenia zabezpieczające („Zabezpieczenia”).  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy zobowiązują się: (i) nie obchodzić ani nie podejmować prób obejścia Zabezpieczeń chroniących Oprogramowanie układu telematycznego, które stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa w związku z obchodzeniem środków technologicznych chroniących oprogramowanie, dzieła chronione prawami autorskimi lub inne prawa własności intelektualnej, lub (ii) nie handlować, nie nabywać, nie produkować, nie projektować, nie importować, nie oferować, nie sprzedawać ani nie rozpowszechniać jakiegokolwiek urządzenia, które zostało zaprojektowane w celu obejścia lub naruszenia Zabezpieczeń lub Oprogramowania układu telematycznego w zakresie niezgodnym z prawem na mocy obowiązujących Przepisów.

5. Niewłaściwe użytkowanie.  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy zobowiązują się, że nie będą korzystać z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej Umowy.  Możemy ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego przez Użytkownika i jego upoważnionych użytkowników w całości lub w części, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego lub nieuczciwego wykorzystania bądź jakiekolwiek faktyczne niewłaściwe lub nieuczciwe wykorzystanie ich przez Użytkownika lub jego upoważnionych użytkowników.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez naszą spółkę lub przez jakąkolwiek osobę trzecią (w tym koszty obsługi prawnej) w wyniku takiego niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Usługi przez użytkownika.  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy nie mogą:

(i) w jakikolwiek sposób uszkadzać, wyłączać, przeciążać, zakłócać lub naruszać Usługi telematycznej, Witryny, Oprogramowania układu telematycznego lub połączonych z nimi serwerów bądź sieci;

(ii) korzystać z Usługi telematycznej lub Witryny w „biurze usług” lub podobnej strukturze, w ramach której strony trzecie uzyskują Usługę telematyczną lub mogą z niej korzystać za pośrednictwem Użytkownika, w tym między innymi jako część usługi konkurencyjnej do jakiejkolwiek usługi oferowanej przez spółkę CNHI;

(iii) ingerować w jakikolwiek sposób w dostęp, użytkowanie lub korzystanie z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego przez inną stronę;

(iv) umyślnie lub nieumyślnie naruszać jakichkolwiek Przepisów, w tym między innymi Przepisów dotyczących eksportu;

(v) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, podawać nieprawdziwe informacje o powiązaniach Użytkownika z osobą lub podmiotem bądź przekazywać spółce CNHI fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;

(vi) korzystać z Usługi telematycznej lub Witryny w celu przekazywania nieprzyzwoitych, zniesławiających, oszczerczych lub bezprawnych informacji, lub treści chronionych prawami autorskimi, które nie są własnością Użytkownika, lub w celu naruszenia praw osób trzecich;

(vii) korzystać z Usługi telematycznejbez zezwolenia na skradzionym lub zgubionym urządzeniu;

(viii) uzyskiwać nieuprawniony dostęp do Usługi telematycznej lub Witryny;

(ix) korzystać z Usługi telematycznej w celu świadczenia usług przesyłania głosu przez IP;

(x) stosować jakiejkolwiek metody oszustwa, podawać fałszywych informacji lub fałszywego urządzenia kredytowego w celu uniknięcia płatności, w całości lub w części, za Usługę telematyczną;

(xi) o ile nie jest to w uzasadniony sposób konieczne do wykonywania praw licencyjnych przyznanych Użytkownikowi na mocy art. II pkt 1 powyżej, powielać, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, publicznie prezentować, dostosowywać, zmieniać, tłumaczyć, ujawniać, odtwarzać ani tworzyć dzieł pochodnych z Oprogramowania układu telematycznego (lub dowolnej jego części) lub jakichkolwiek Materiałów stron trzecich (zgodnie z definicją poniżej);

(xii) usuwać, ukrywać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności, które są wbudowane w Oprogramowanie układu telematycznego, dołączone do niego lub udostępniane w związku z nim; lub

(xiii) śledzić lokalizacji jakiejkolwiek osoby lub urządzenia bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania niezbędnych zezwoleń od takiej osoby, właściciela urządzenia, osoby kontrolującej lub dysponującej takim urządzeniem na śledzenie lokalizacji przez Użytkownika lub spółkę CNHI.

6. Materiały stron trzecich. Oprogramowanie układu telematycznego lub Usługa telematyczna mogą być dołączone do oprogramowania lub usług dostarczanych przez strony trzecie („Materiały stron trzecich”). lub mogą być z nimi używane.  Materiały stron trzecich nie są objęte niniejszą Umową, ale mogą być regulowane przez warunki korzystania tych stron trzecich lub inne umowy.  Spółka CNHI dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Użytkownika o zdarzeniach mających wpływ na Materiały stron trzecich, które spółka CNHI łączy z Oprogramowaniem układu telematycznego lub Usługą telematyczną i które mogą mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Usługi telematycznej lub Witryny.  JEDNAK W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA CNHI WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKĄ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI (A UŻYTKOWNIK WYRAŻA NA TO ZGODĘ, ŻE NIE MOŻE POCIĄGNĄĆ JEJ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI DO TEGO DĄŻYĆ) W ZWIĄZKU Z MATERIAŁAMI STRON TRZECICH LUB ICH WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKIEGOKOLWIEK Z UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW.

7. Przekazanie Sprzętu.  Użytkownik nie może dokonywać cesji, udzielać sublicencji, przekazywać, zastawiać, dzierżawić, wynajmować ani udostępniać swoich praw wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy na stałe przenosi prawo własności do Sprzętu. Wówczas może również na stałe przekazać wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy, pod warunkiem, że (i) powiadomi odbiorcę o istnieniu niniejszej Umowy i Usługi telematycznej, a także o przekazaniu danych zgodnie z niniejszą Umową, (ii) powiadomi odbiorcę, że odbiorca lub jego upoważnieni użytkownicy muszą zawrzeć niniejszą Umowę ze spółką CNHI, jeśli chcą nadal korzystać z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego, oraz (iii) niezwłocznie powiadomi spółkę CNHI o takim przekazaniu.  Użytkownik będzie odpowiedzialny za subskrypcję Usługi telematycznej oraz za korzystanie z takiej usługi, w tym także za pomocą Sprzętu, do czasu powiadomienia spółki CNHI.  Użytkownik musi także powiadomić spółkę CNHI, jeśli chce usunąć jakiekolwiek dane ze swojego konta lub ze Sprzętu przed trwałym przekazaniem sprzętu odbiorcy.

III. USŁUGI TELEMATYCZNE

1. Charakter Usługi telematycznej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu dostarczenia Usługi telematycznej urządzenie telematyczne w Sprzęcie będzie przesyłać określone dane za pośrednictwem fal radiowych, telefonii komórkowej, satelitarnej, GPS, Internetu lub podobnych technologii.  Typ, ziarnistość i objętość zebranych danych zależą od typu komputera i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.  Użytkownik wyraża zgodę na takie przesyłanie i zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do dostępności, jakości i działania nośników przesyłających dane innych niż roszczenia, których nie można się zrzec na mocy obowiązujących przepisów prawa.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa telematyczna jest udostępniana na podstawie kilku czynników, w tym m.in. dostępu do sieci, łączności komórkowej, korzystania z komputera, Sprzętu, systemu operacyjnego, aktywacji i obsługi urządzenia telematycznego używanego przez Użytkownika oraz zakupionego pakietu Usługi telematycznej.

 

2. Wiadomości SMS oraz e-mail.  Jeśli Użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie wiadomości SMS („SMS”) na urządzenie mobilne lub wiadomości e-mail w ramach Usługi telematycznej, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail od spółki CNHI.  Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail nie jest warunkiem dostarczenia Usługi telematycznej. Aby móc odbierać wiadomości SMS za pomocą urządzenia przenośnego, Użytkownik musi być upoważnionym użytkownikiem tego urządzenia i zaświadczyć, że nim jest.  Liczba odebranych wiadomości SMS zależy od aktywności urządzenia.  Odebranie wiadomości SMS może spowodować naliczenie dodatkowych opłat za wiadomości lub dane od operatora sieci bezprzewodowej, za które Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

 

3. Witryna.  W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik będzie miał dostęp do Witryny i możliwość korzystania z niej.  Spółka CNHI przypisze Użytkownikowi nazwy użytkowników i hasła do korzystania z witryny.  Użytkownik będzie kontrolował dostęp do swoich nazw użytkownika i haseł oraz będzie niezwłocznie powiadamiał firmę CNHI o każdym nieupoważnionym użyciu swoich nazw użytkownika lub haseł.  Użytkownik nie będzie (i) zezwalać na dostęp do Witryny ani na korzystanie z niej za pośrednictwem jego nazwy użytkownika lub hasła przez jakąkolwiek stronę trzecią, ani (ii) przydzielać lub przekazywać dostępu do Witryny lub korzystania z Witryny, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie.  Jeśli Użytkownik chce udostępnić swoje konto stronie trzeciej, może przyznać taki dostęp za pośrednictwem Witryny po utworzeniu przez stronę trzecią własnej nazwy użytkownika i hasła.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym zezwala na dostęp do Witryny.

 

4. Płatność.  Zakup Usługi telematycznej oznacza zgodę na uiszczenie wszelkich stosownych opłat i należności zgodnie z warunkami płatności mającymi zastosowanie do wykupionego planu subskrypcji Usługi telematycznej („Warunki płatności”).  O ile obowiązujące Warunki płatności nie stanowią inaczej, przedłużenie subskrypcji Usługi telematycznej będzie się odbywać według odpowiedniej ceny katalogowej obowiązującej w momencie przedłużenia.

IV. DANE

1. Gromadzenie danych.  Spółka CNHI będzie gromadzić i przetwarzać dane Użytkownika w celu utworzenia konta użytkownika i administrowania nim, a podczas korzystania z Usługi telematycznej Sprzęt użytkownika będzie gromadzić, rejestrować lub przesyłać określone dane do spółki CNHI, w tym Dane maszyn i Dane agronomiczne.  Dane maszyn i Dane agronomiczne są zdefiniowane w Informacji o Polityce Prywatności załączonej do Umowy o Świadczenie Usług.  Niniejsza Umowa nie przyznaje spółce CNHI żadnych praw do danych Użytkownika, które spółka może otrzymać na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem praw użytkowania opisanych w niniejszej Umowie. Niektóre Dane maszyn są własnością spółki CNHI.

2. Udostępnianie danych dealerom.  Dealerzy autoryzowani przez spółkę CNHI lub Użytkownika, którzy mają dostęp do danych Użytkownika i mogą z nich korzystać za pośrednictwem Witryny i Usługi telematycznej, zwani są dalej „Autoryzowanymi dealerami”.  Spółka CNHI może przekazywać Autoryzowanym dealerom informacje i dane na potrzeby serwisowania Sprzętu, w tym diagnostyki, zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania podzespołów urządzeń. Autoryzowani dealerzy mogą przetwarzać i wykorzystywać dane użytkownika lub upoważnionych użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze Sprzętem oraz Umowy o Świadczenie Usług i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykorzystanie danych osobowych i Informacja o Polityce Prywatności.  Niektóre dane, które będzie zbierać i przetwarzać CNHI odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób w sposób oczywisty i zdroworozsądkowy (np. nazwiska, dane uwierzytelniające, adresy e-mail), jednak pod pewnymi warunkami za dane osobowe można uznać również Dane dotyczące Maszyn i Dane Agronomiczne, jak wyjaśniono dalej w Informacji o Polityce Prywatności załączonej do Umowy o Świadczenie Usług. .  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został powiadomiony o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Usługą i niniejszym przyznaje CNHI prawo do przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania danych osobowych przekazywanych do CNHI w celu zapewnienia Użytkownikowi Usługi Telematycznej, jak opisano w Informacji o Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem.  Zezwolenie to dotyczy także osób trzecich zaangażowanych przez spółkę CNHI w związku z dostarczaniem Usługi telematycznej.

4. Wykorzystywanie danych do własnych celów spółki CNHI.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka CNHI będzie przetwarzać i wykorzystywać Dane dotyczące Maszyn i Dane Agronomiczne  do własnych celów, aby ulepszać produkty i usługi, opracowywać nowe produkty i usługi oraz prowadzić działania marketingowe, a także w celu przestrzegania przepisów, regulacji, nakazów sądowych i wezwań do udzielenia informacji lub podobnych nakazów od władz lub do innych celów wymaganych przez Przepisy. Użytkownik niniejszym potwierdza, że spółka CNHI ma prawo dostępu do Danych maszyn i Danych agronomicznych oraz ich przetwarzania w swoich własnych celach zgodnie z obowiązującymi Przepisami, w tym Przepisami dotyczącymi ochrony danych. W szczególności Użytkownik będzie w wymaganym zakresie powiadamiał osoby, których dane dotyczą, oraz uzyskiwał od nich potrzebne w niezbędnym zakresie zgody na dostęp i przetwarzanie Danych Maszyn i Danych Agronomicznych przez CNHI do własnych celów.

5. Dane pochodne.  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy rozumieją, że spółka CNHI może gromadzić, kompilować lub pozyskiwać dane zebrane w związku z Usługą telematyczną w taki sposób, aby określony użytkownik lub urządzenie nie byli już możliwi do zidentyfikowania („Dane pochodne”). Dane pochodne nie składają się z danych osobowych, nie zawierają ich ani ich nie dotyczą. Spółka CNHI jest właścicielem takich Danych pochodnych.  W zakresie, w jakim Użytkownik uzyska jakiekolwiek prawa, tytuły lub udziały w takich Danych pochodnych, niniejszym wyraża on zgodę na nieodwołalne przekazanie takiego prawa, tytułu i udziału spółce CNHI. Spółka CNHI może uzyskiwać dostęp do danych pochodnych w dowolnym celu oraz udostępniać je stronom trzecim, w tym między innymi naszym dealerom, podmiotom stowarzyszonym i ich dealerom, producentom Sprzętu i innym partnerom biznesowym. Spółka CNHI wdraża i utrzymuje środki mające na celu zapewnienie anonimowości Danych pochodnych.

6. Ograniczenie dostępu do danych.  W trakcie korzystania z Usługi telematycznej Użytkownik nie może ograniczać dostępu do danych i korzystania z nich spółce CNHI, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez obowiązujące prawo oraz sytuacji opisanych poniżej. 

a. Dane Maszyn.  Aby ograniczyć dostęp spółki CNHI do Danych maszyn objętych niniejszą Umową, Użytkownik musi anulować Usługę telematyczną poprzez rozwiązanie niniejszej Umowy (zgodnie z postanowieniami art. IX poniżej), i zażądać za pośrednictwem Witryny lub dealera CNHI usunięcia Danych maszyn dostępnych na koncie Użytkownika.  Spółka CNHI dokona takiego usunięcia w rozsądnym terminie po złożeniu przez Użytkownika ważnego wniosku, z zastrzeżeniem art. IV pkt 7 poniżej.  Spółka CNHI będzie nadal mieć dostęp do Danych maszyn gromadzonych poprzez Usługę telematyczną przed ograniczeniem dostępu spółki CNH do Danych Maszyn chyba że mające zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące ochrony danych, wymagają inaczej.   Ograniczenie dostępu spółki CNH do Danych maszyn uniemożliwi zapewnianie zdalnej diagnostyki, zdalnego serwisowania lub innych usług świadczonych przez spółkę CNHI.

b. Dane Agronomiczne.  Użytkownik może ograniczyć dostęp spółki CNHI do Danych agronomicznych za pośrednictwem Witryny lub innych usług.  Usunięcie dostępu spółki CNHI do Danych agronomicznych i uniemożliwienie korzystania z nich za pośrednictwem takich subskrypcji lub usług spowoduje również ograniczenie dostępu Użytkownika do Danych agronomicznych za pośrednictwem Witryny i uniemożliwi ładowanie dodatkowych Danych agronomicznych.  Użytkownik może usuwać pliki Danych agronomicznych zgodnie z opisem w art. IV pkt 7 poniżej.

7. Usuwanie danych.  Użytkownik może usunąć jakiegokolwiek dane ze swojego konta, usuwając wybrane dane z Witryny lub kontaktując się z dealerem.  Użytkownik może również skontaktować się ze spółką CNHI, aby zażądać trwałego usunięcia danych przechowywanych na koncie lub w ramach konta w jego systemach, z zastrzeżeniem wymogu zachowania dokumentacji lub wymogów prawnych.

Jeśli Użytkownik lub spółka CNHI zamkną konto Usługi telematycznej (np. spółka CNHI zamknie konto Użytkownika po rozwiązaniu niniejszej Umowy), chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej lub spółka CNHI uzgodni inaczej, spółka CNHI ma możliwość i prawo do trwałego usunięcia wszelkich informacji, w tym danych przechowywanych na koncie lub w ramach konta, a Użytkownik nie będzie mógł już pobierać żadnych danych ani innych informacji zebranych na tym koncie.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka CNHI nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek danych lub innych informacji, które mogą zostać przekazane spółce CNHI, a także za ich utrzymanie lub przekazanie za pośrednictwem Usługi telematycznej.

Niezależnie od powyższego spółka CNHI nie ma obowiązku usuwania jakichkolwiek Danych pochodnych.

8. Przekazywanie danych.  Administratorem Usługi telematycznej jest spółka CNHI, zarządzająca Usługą ze swoich siedzib oraz siedzib swoich podmiotów powiązanych w różnych miejscach na całym świecie.  Zgodnie z obowiązującym prawem spółka CNHI może również korzystać z usług podmiotu powiązanego lub jednego bądź kilku zewnętrznych dostawców usług w celu hostowania Usługi telematycznej  w różnych lokalizacjach na całym świecie.  W związku z tym dane Użytkownika przekazane spółce CNHI mogą być gromadzone, przesyłane, przetwarzane i przechowywane poza krajem zamieszkania Użytkownika, a w rezultacie mogą być dostępne dla organów rządowych zgodnie z nakazami sądowymi i Przepisami mającymi zastosowanie w takich zagranicznych jurysdykcjach.  Spółka CNHI będzie stosować uzasadnione środki wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące ochrony danych w celu zapewnienia ochrony danych w takich przypadkach, ale nie może zagwarantować, że Przepisy jakiejkolwiek jurysdykcji zagranicznej zapewnią taki sam stopień ochrony, jak Przepisy państwa Użytkownika.

9. Zewnętrzne usługi telematyczne.  W ramach Usługi telematycznej Użytkownik może zdecydować, że Usługa ma komunikować, przesyłać i wymieniać dane pomiędzy urządzeniem telematycznym Sprzętu Użytkownika a określonymi urządzeniami, systemami lub oprogramowaniem innych firm w celu generowania raportów niestandardowych, danych lub innych funkcji („Zewnętrzne usługi telematyczne”).  Spółka CNHI nie sprawuje kontroli nad formą lub jakością danych przekazywanych przez takie Zewnętrzne usługi telematyczne ani nad jakimikolwiek raportami lub innymi danymi przez nie wygenerowanymi (łącznie zwanymi „Danymi zewnętrznych usług telematycznych”).  W związku z tym, wybierając korzystanie z Zewnętrznych usług telematycznych, Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy wyrażają zgodę na następujące warunki:

(i) Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie lub wymianę jego danych pomiędzy spółką CNHI lub urządzeniem telematycznym jego Sprzętu z takimi Zewnętrznymi usługami telematycznymi.  Użytkownik rozumie, że gdy spółka CNHI lub urządzenie telematyczne jego Sprzętu zainicjują transfer danych użytkownika do takiej Zewnętrznej usługi telematycznej, w zakresie, w jakim jego dane nie pozostają już w Usłudze telematycznej CNHI, nie będą już one regulowane niniejszą Umową; dane Użytkownika będą podlegały zasadom zachowania poufności informacji takich zewnętrznych firm.

(ii) Zewnętrzne usługi telematyczne nie są regulowane niniejszą Umową, ale mogą podlegać warunkom korzystania z usług telematycznych stron trzecich lub innym umowom, które Użytkownik może zawierać bezpośrednio z dostawcami Zewnętrznych usług telematycznych.  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy potwierdzają, że nie będą pociągać do odpowiedzialności spółki CNHI za dostęp do jakichkolwiek Zewnętrznych usług telematycznych lub korzystanie z nich, w tym wszelkich Danych zewnętrznych usług telematycznych. 

(iii) Użytkownik akceptuje wszelkie ograniczenia w zakresie użytkowania i jakości Zewnętrznych usług telematycznych oraz wszelkich Danych zewnętrznych usług telematycznych, a także przyjmuje do wiadomości, że spółka CNHI nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub dokładność, lub brak możliwości otrzymywania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z Zewnętrznych usług telematycznych lub Danych zewnętrznych usług telematycznych.

(iv) Spółka CNHI może kontrolować przepływ danych z Zewnętrznych usług telematycznych przesyłanych do i z Usługi telematycznej i może powstrzymać lub zablokować korzystanie z Zewnętrznych usług telematycznych lub Danych zewnętrznych usług telematycznych, które według niej mogą mieć negatywny wpływ na Usługę telematyczną.

(v) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA CNHI WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (A UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POCIĄGNĄĆ JEJ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI DO TEGO DĄŻYĆ) ZA: (1) DANE UŻYTKOWNIKA, GDY SPÓŁKA CNHI LUB URZĄDZENIE TELEMATYCZNE SPRZĘTU UŻYTKOWNIKA ZAINICJOWAŁY TAKI TRANSFER DANYCH DO ZEWNĘTRZNEJ USŁUGI TELEMATYCZNEJ (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ SYSTEM POŚREDNICZĄCY); ORAZ (2) WSZELKIE ZEWNĘTRZNE USŁUGI TELEMATYCZNE LUB DANE ZEWNĘTRZNYCH USŁUG TELEMATYCZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIE SPRZĘTU LUB DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, LUB JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW, A TAKŻE WSZELKICH WYNIKAJĄCYCH Z TEGO USZKODZEŃ LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, UTRATY LUB ZMIANY.

V. ZMIANY

1. Zmiany w usługach lub zaprzestanie świadczenia usług.  W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka CNHI może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub trwale przerwać korzystanie przez Użytkownika z Usługi telematycznej lub Witryny, a także jakiejkolwiek części ich funkcji lub produktów, lub związanej z nimi pomocy technicznej, po uprzednim powiadomieniu lub bez i z jakiegokolwiek powodu (lub bez powodu).  Spółka CNHI nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług, ani też nie będzie zobowiązana do dalszego oferowania wsparcia dla jakichkolwiek zawieszonych lub zakończonych usług telematycznych, Witryn lub ich części.  Uzyskując dostęp do Usługi telematycznej lub Witryny, lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na zmiany Usługi telematycznej lub Witryny, lub jakiejkolwiek ich części lub funkcji, produktów lub związanej z nimi pomocy technicznej. Spółka CNHI z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o wszelkich zmianach, zawieszeniu lub zaprzestaniu świadczenia Usługi telematycznej lub Witryny, które mają niekorzystny i istotny wpływ na zasadniczą część relacji biznesowych pomiędzy spółką CNHI a Użytkownikiem na mocy niniejszej Umowy.

2. Aktualizacje oprogramowania.  Użytkownik wyraża zgodę na zdalną zmianę lub aktualizację Usługi telematycznej przez spółkę CNHI w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego.  Takie zmiany lub aktualizacje mogą obejmować poprawki błędów, łatki, rozszerzone lub nowe funkcje oraz nowe wersje.  O ile spółka CNHI nie określi inaczej, wszelkie zmiany i aktualizacje Oprogramowania układu telematycznego będą nadal podlegać warunkom niniejszej Umowy.  Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na instalację przyszłych aktualizacji oprogramowania.

VI. WYMAGANIA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE USŁUGI TELEMATYCZNEJ

1. Wymagania Usługi telematycznej.

(i) Wymagania ogólne.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby Usługa telematyczna mogła działać, Sprzęt musi być wyposażony w sprawny układ elektryczny, a Sprzęt i urządzenie telematyczne Sprzętu muszą poprawnie działać.

(ii) Zewnętrzne systemy komunikacji.  Do poprawnego działania Usługa telematyczna wymaga korzystania z systemu komunikacji należącego do innego podmiotu, takiego jak system udostępniany przez operatora telefonii komórkowej lub łączności satelitarnej („Operator systemu komunikacji”).  SPÓŁKA CNHI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ, JAKOŚĆ ORAZ WYDAJNOŚĆ USŁUG KOMUNIKACJI KOMÓRKOWEJ LUB SATELITARNEJ BĄDŹ URZĄDZEŃ DOSTARCZANYCH PRZEZ OPERATORÓW SYSTEMÓW KOMUNIKACJI. USŁUGA TELEMATYCZNA NIE OBEJMUJE TYCH SYSTEMÓW.  WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEGO TYPU USŁUGI I URZĄDZENIA PONOSZĄ OPERATORZY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI.

 (iii) Witryna.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie Witryny wymaga dostępu do Internetu i że ponosi odpowiedzialność za zakup, konfigurację, monitorowanie i utrzymywanie połączenia sieciowego, oprogramowania i sprzętu związanego z korzystaniem z Internetu (w tym sieci LAN, komputerów, modemów i urządzeń telekomunikacyjnych), a także za zarządzanie nimi i uiszczanie wszelkich należnych opłat z tym związanych.  Spółka CNHI nie ponosi odpowiedzialności za połączenie sieciowe wykorzystywane w celu połączenia z Internetem ani za problemy i stany związane bezpośrednio lub pośrednio z połączeniem sieciowym, w tym w szczególności problemy z przepustowością, zasięg sygnału, przerwy w dostępie do sieci lub inne stany spowodowane przez połączenie z Internetem / połączenie sieciowe.

2. Wymogi prawne związane z telematyką.  Przesyłanie informacji za pomocą Urządzenia telematycznego Sprzętu podlega wymogom prawnym (w tym dotyczącym zezwolenia na korzystanie z częstotliwości radiowych), które mogą różnić się w zależności od lokalizacji.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ograniczenie użytkowania Urządzenia telematycznego do lokalizacji, w których wszystkie wymogi prawne dotyczące jego użytkowania oraz komunikacji sieciowej są spełnione.  W przypadku gdy Urządzenie telematyczne Sprzętu znajduje się lub zostanie przeniesione do lokalizacji, w której (i) wymogi prawne nie będą spełnione bądź (ii) przesyłanie lub przetwarzanie takich informacji pomiędzy wieloma lokalizacjami byłoby niezgodne z obowiązującym prawem, spółka CNHI wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu takich działań oraz może przerwać proces przesyłania informacji z takiego urządzenia.

VII. WSPARCIE TECHNICZNE

Spółka CNHI i jej dealerzy mogą zaoferować (ale nie są zobowiązani na mocy niniejszej Umowy do oferowania lub świadczenia) Użytkownikowi usługi wsparcia związane z Usługą telematyczną.  Wszelkie takie usługi wsparcia mogą podlegać dodatkowym warunkom.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy rozumieją, że Usługa telematyczna i Oprogramowanie układu telematycznego są chronione prawami własności intelektualnej i umowami międzynarodowymi.  W relacjach między spółką CNHI a Użytkownikiem wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze telematycznej, Witrynie i Oprogramowaniu układu telematycznego są własnością spółki CNHI (lub jej licencjodawców), a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przenosi ani nie przyznaje żadnego prawa, tytułu lub udziału w Usłudze telematycznej, Witrynie i Oprogramowaniu układu telematycznego, w tym między innymi w jakichkolwiek prawach do znaków towarowych, Użytkownikowi lub jego upoważnionym użytkownikom.  Użytkownik i jego upoważnieni użytkownicy niniejszym zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że spółka CNHI i jej licencjodawcy (oraz, jeśli dotyczy, dostawcy zewnętrzni) są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów związanych z prawami własności intelektualnej dotyczącymi Usługi telematycznej, Witryny i Oprogramowania układu telematycznego.

IX. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawieszenie / rozwiązanie Umowy z wyraźnego powodu.  Spółka CNHI może zawiesić lub wypowiedzieć licencję Użytkownika lub jego upoważnionych użytkowników na korzystanie z Usługi telematycznej lub Oprogramowania układu telematycznego bez ponoszenia odpowiedzialności, jeśli:

(i) Użytkownik lub jego upoważnieni użytkownicy naruszą warunki niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej ważnej umowy ze spółką CNHI dotyczącej korzystania z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego, lub

(ii) Spółka CNHI będzie mieć podstawy, by sądzić, że Użytkownik, jego upoważnieni użytkownicy, dowolny z jego przedstawicieli lub jakakolwiek inna strona trzecia nadużywa Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego bądź używa jej w sposób nieuczciwy lub niezgodny z obowiązującym prawem.

Spółka CNHI może również zawiesić lub zakończyć subskrypcję Usługi telematycznej w przypadku, gdy Użytkownik nie uiści opłat lub nie opłaci odpowiednich kwot. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy zgodnie z powyższym Użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu jakichkolwiek dokonanych płatności (jeśli dotyczy) za Usługę telematyczną i nie będzie miał już dostępu do swoich danych za pośrednictwem Witryny.

2. Wypowiedzenie umowy przez spółkę CNHI bez podania przyczyny.  Spółka CNHI może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem wszelkich dodatkowych wymogów dotyczących powiadamiania określonych przez obowiązujące prawo, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy zgodnie z powyższym spółka CNHI zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część płatności dokonanych przez Użytkownika (jeśli dotyczy) za niewykorzystaną Usługę telematyczną, a Użytkownik nie będzie miał już dostępu do swoich danych za pośrednictwem Witryny. Taki zwrot stanowi wyłączną odpowiedzialność spółki CNHI wobec Użytkownika w przypadku wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny.

3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika bez podania przyczyny.  Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.  Po rozwiązaniu niniejszej Umowy zgodnie z powyższym Użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu jakichkolwiek dokonanych płatności (jeśli dotyczy) za Usługę telematyczną i nie będzie miał już dostępu do swoich danych za pośrednictwem Witryny.

X. GWARANCJE

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA CNHI, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY ORAZ INNI DOSTAWCY, DEALERZY, SPÓŁKI POWIĄZANE I PRZEDSTAWICIELE (KAŻDE Z NICH ZWANE DALEJ „STRONĄ POWIĄZANĄ Z CNHI”, A ŁĄCZNIE „STRONAMI POWIĄZANYMI Z CNHI”) NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO.  UŻYTKOWNIK ORAZ JEGO UPOWAŻNIENI UŻYTKOWNICY ROZUMIEJĄ I WYRAŹNIE AKCEPTUJĄ, ŻE: (a) USŁUGA TELEMATYCZNA, WITRYNA I OPROGRAMOWANIE UKŁADU TELEMATYCZNEGO SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, A WSZELKIE RYZYKO Z TYTUŁU ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI ORAZ NIEZBĘDNYCH STARAŃ LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA; (b) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO STRONY CNHI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI BĄDŹ RĘKOJMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI (i) GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SOLIDNOŚCI WYKONANIA, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, BRAKU ZOBOWIĄZAŃ, BRAKU ZASTAWÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW, (ii) GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, (iii) GWARANCJI Z TYTUŁU BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I WYDAJNOŚCI USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO, ORAZ (iv) GWARANCJI NIEPRZERWANEGO, WOLNEGO OD BŁĘDÓW DOSTĘPU DO USŁUGI TELEMATYCZNEJ, OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO LUB STRONY ORAZ SPEŁNIENIA PRZEZ NIE WYMOGÓW UŻYTKOWNIKA, (c) UŻYTKOWNIK BĘDZIE UZYSKIWAŁ DOSTĘP DO USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY I OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO ORAZ Z NICH KORZYSTAŁ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ BĘDZIE PONOSIŁ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA JEGO SYSTEMU(-ÓW) KOMPUTEROWEGO(-YCH) I UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.

Bez ograniczania powyższego, z powodu kwestii pozostających poza kontrolą spółki CNHI w odniesieniu do niedokładności pozycji globalnych systemów nawigacji satelitarnej, których nie można uniknąć (każdy taki system zwany jest dalej „GNSS”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka CNHI nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub awarię satelitów GNSS, lub dostępność sygnałów satelitarnych GNSS.

SPÓŁKA CNHI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM TYCH WYRAŹNIE UDZIELONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.  OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W NIEKTÓRYCH STANACH LUB JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

XI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, STRONY CNHI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW ANI OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH, SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ORAZ ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO I SANKCYJNEGO LUB SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH (W TYM TAKICH WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALIZACJI LUB ZMIAN OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO), UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH, ZAINFEKOWANIA WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, PRZESTOJÓW W DZIAŁANIU SYSTEMÓW I INNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ Z UZYSKIWANIA DOSTĘPU, KORZYSTANIA, NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO (W TYM STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z PRZERWY W ICH DZIAŁANIU LUB BŁĘDACH W PRZESYŁANIU (W TYM NIEŚCISŁOŚCI DANYCH LOKALIZACYJNYCH), WAD LUB INNYCH PRZYCZYN), NAWET JEŚLI SPÓŁKA CNHI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD (W TYM SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE). SPÓŁKA CNHI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZDARZEŃ POZOSTAJĄCYCH POZA JEJ KONTROLĄ BĄDŹ POD KONTROLĄ JEJ PODWYKONAWCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB PARTNERÓW BIZNESOWYCH, W TYM Z TYTUŁU TAKICH ZDARZEŃ JAK DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ, DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK PODMIOTÓW RZĄDOWYCH, DZIAŁANIA WOJENNE, STRAJKI LUB WARUNKI POGODOWE.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NA MOCY NINIEJSZEGO ART. XI JEST NIEZALEŻNE OD WSZELKICH ŚRODKÓW ZARADCZYCH PRZEWIDZIANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY I POZOSTAJE W MOCY W PRZYPADKU, GDY TAKIE ŚRODKI NIE SPEŁNIĄ SWOJEJ ZASADNICZEJ FUNKCJI LUB ZOSTANĄ W INNY SPOSÓB UZNANE ZA NIEWYKONALNE.  NINIEJSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY SZKODY POWSTANĄ W WYNIKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEJ PODSTAWY POWÓDZTWA.  O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE ZABRANIAJĄ DOKONYWANIA TAKICH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI CNHI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZYSTKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, DELIKTOWY, W TYM W WYNIKU ZANIEDBANIA, CZY TEŻ OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE) NIE PRZEKRACZA WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ SPÓŁKI CNHI W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY (DO KOŃCA OSTATNIEGO PEŁNEGO MIESIĄCA) W ZAMIAN ZA DOSTĘP DO USŁUGI TELEMATYCZNEJ LUB KORZYSTANIE Z NIEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI CNHI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY WNIESIENIA POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB Z INNYCH PRZYCZYN, ZOSTANIE OGRANICZONA W ZAKRESIE, W JAKIM UŻYTKOWNIK WNIÓSŁ SWÓJ WKŁAD W SZKODĘ, STRATĘ LUB PRZYCZYNĘ WNIESIENIA POWÓDZTWA.

POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKLUCZONA ANI OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, TAK JAK MA TO MIEJSCE W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU WAD PRODUKTU) LUB W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA, WYNIKAJĄCYCH WYŁĄCZNIE Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA SPÓŁKI CNHI LUB JEJ UMYŚLNEGO DZIAŁANIA.

W przypadku, gdy obowiązujące Przepisy przewidują gwarancje lub określone warunki, lub nakładają na spółkę CNHI obowiązki związane z gwarancjami lub zobowiązaniami, których nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmodyfikować, lub których nie można wykluczyć, ograniczyć lub zmodyfikować z wyjątkiem ograniczonego zakresu (Prawa niepodlegające wyłączeniu), niniejsza Umowa musi być interpretowana z zastrzeżeniem tych Przepisów, a żadne z postanowień Umowy nie ma na celu wykluczenia, ograniczenia lub modyfikacji praw niepodlegających wyłączeniu. Jeśli Przepisy te mają zastosowanie, wówczas w zakresie dozwolonym przez prawo spółka CNHI ogranicza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń wynikających z tych Przepisów, (a) w przypadku towarów, według uznania spółki CNHI, w zakresie (i) wymiany towarów lub dostarczenia towarów ekwiwalentnych; (ii) naprawy takich towarów; (iii) opłacenia kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów ekwiwalentnych; lub (iv) opłacenia naprawy towarów; oraz (b) w przypadku usług i według uznania spółki CNHI w zakresie (i) ponownego świadczenia usług; lub (ii) pokrycia kosztów świadczenia usług.

XII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

NA ŻĄDANIE SPÓŁKI CNHI UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNĄ PO STRONIE CNHI W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, PROCESÓW SĄDOWYCH, ŻĄDAŃ, POWÓDZTW LUB INNYCH PROCEDUR ZAINICJOWANYCH PRZECIWKO NIM PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ Z POWODU LUB W WYNIKU KORZYSTANIA, LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW (A) Z USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO (W TYM W ZWIĄZKU ZE ŚLEDZENIEM LOKALIZACJI JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB URZĄDZENIA), (B) Z POWODU LUB W WYNIKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY, LUB W ZWIĄZKU Z TAKIM NARUSZENIEM, (C) Z POWODU LUB W WYNIKU NIEDOSTARCZENIA NIEZBĘDNYCH POWIADOMIEŃ LUB UZYSKANIA NIEZBĘDNEJ ZGODY OD UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW, LUB INNYCH OSÓB W ODNIESIENIU DO USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO, LUB W ZWIĄZKU Z NIMI (TAKŻE W ODNIESIENIU DO ŚLEDZENIA LOKALIZACJI JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB URZĄDZENIA), ORAZ (D) Z POWODU LUB W WYNIKU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW PRAWA LUB PRAW STRON TRZECICH, LUB W ZWIĄZKU Z TAKIM NARUSZENIEM. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, szkody i wydatki, w tym między innymi uzasadnione opłaty za pomoc prawną oraz koszty zasądzone od CNHI lub w inny sposób poniesione przez CNHI w bezpośrednim lub pośrednim związku z jakimkolwiek roszczeniem, procesem sądowym, powództwem, żądaniem lub innym postępowaniem.  CNHI może na własny koszt przyjąć na siebie zadanie obrony i kontroli dowolnej sprawy leżącej w odpowiedzialności Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik zgadza się współpracować z CNHI, zapewniając wszelkie dostępne środki ochrony.

XIII. INNE

1. Podpis elektroniczny i zgoda na ujawnienie danych.  Użytkownik zgadza się korzystać z dokumentów i rejestrów elektronicznych w związku z niniejszą Umową, Usługą telematyczną i Witryną.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie takie dokumenty i rejestry, które spółka CNHI dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania, aby być traktowane tak samo jak dokumenty i rejestry papierowe.  Użytkownik może (i) uzyskać papierową kopię dowolnego dokumentu lub rejestru, (ii) wycofać zgodę na korzystanie z dokumentów i rejestrów elektronicznych oraz (iii) zaktualizować swoje dane kontaktowe, kontaktując się ze spółką CNHI w sposób opisany na stronie internetowej CNHI.  Aby uzyskać dostęp do dokumentów i rejestrów elektronicznych lub otrzymać ich kopię, konieczne jest posiadanie kompatybilnego i funkcjonalnego wyświetlacza w kabinie lub innego oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików PDF.  Aby zapisywać dokumenty i rejestry, urządzenie musi mieć możliwość pobierania i przechowywania plików PDF.  Dostęp do tej strony umożliwia sprawdzenie, czy system i urządzenie spełniają powyższe wymagania dotyczące odbioru, dostępu i przechowywania.

2. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów.  Niniejsza Umowa podlega wykładni i interpretacji zgodnie z przepisami prawa stanu Nowy Jork i obowiązującymi przepisami prawa federalnego Stanów Zjednoczonych, w tym Federalną ustawą arbitrażową (Federal Arbitration Act), z wyłączeniem norm kolizyjnych.  OBIE STRONY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYKORZYSTYWAĆ OSTATECZNE I WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE, A NIE SPRAWY SĄDOWE (z wyjątkiem spraw sądowych dotyczących drobnych roszczeń w zakresie, w jakim roszczenia Użytkownika się do nich kwalifikują) DO ROZSTRZYGANIA WSZELKICH SPORÓW, ROSZCZEŃ LUB KONTROWERSJI ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB UPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI TELEMATYCZNEJ, WITRYNY LUB OPROGRAMOWANIA UKŁADU TELEMATYCZNEGO, A TAKŻE W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY Z DPA, LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH (KAŻDY Z NICH JEST DALEJ ZWANY „SPOREM”).  Dla jasności, niniejsza klauzula arbitrażowa nie ma zastosowania do sporów dotyczących Sprzętu, który nie jest związany z Usługą telematyczną, Witryną, Oprogramowaniem układu telematycznego, niniejszą Umową.

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, AAA) zgodnie z Zasadami arbitrażu handlowego AAA oraz, w stosownych przypadkach, Zasadami arbitrażu konsumenckiego AAA.  Jeśli Użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, arbitraż odbędzie się w miejscu zamieszkania Użytkownika lub innym miejscu określonym w Tabeli 1, chyba że Strony ustalą inne warunki. Jeśli Użytkownik znajduje się w jurysdykcji innej niż Stany Zjednoczone, arbitraż odbędzie się w lokalizacji w Stanach Zjednoczonych, którą spółka CNHI wybierze według własnego uznania, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie postępowania w zakresie rozstrzygania sporów będą prowadzone wyłącznie indywidualnie i wyraźnie zrzeka się prawa do wszczynania lub prowadzenia jakichkolwiek pozwów zbiorowych, reprezentatywnych lub skonsolidowanych, nawet jeśli zezwalają na to procedury lub zasady AAA.  Obie Strony zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych, a jeśli z jakiegokolwiek powodu spór będzie rozstrzygany przed sądem, a nie w postępowaniu arbitrażowym, każda ze Stron zrzeka się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych.  Niezależnie od powyższego, obie Strony dopuszczają złożenie pozwu sądowego w sprawie naruszenia lub innego niewłaściwego wykorzystania praw własności intelektualnej.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo i odpowiednie zasady AAA, obie Strony zobowiązują się uiszczać swoje opłaty oraz pokrywać koszty i wydatki, w tym koszty pełnomocników, ekspertów i świadków.

Jeśli pozew lub postępowanie sądowe są dozwolone na mocy niniejszej Umowy, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork.

3. Zgodność z przepisami dotyczącymi importu i eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cały sprzęt, oprogramowanie systemowe, zastrzeżone dane, specjalistyczna wiedza lub inne dane bądź informacje (zwane dalej „Produktami”) uzyskane od spółki CNHI mogą podlegać Przepisom dotyczącym kontroli importu lub kontroli w jednym lub kilku krajach, a w związku z tym ich import, eksport, reeksport i przekazywanie może być ograniczone lub zabronione. Użytkownik zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich takich Przepisów i nie importować, nie eksportować, nie reeksportować, nie przekazywać ani powodować importu, eksportu, reeksportu lub przekazania takich Produktów do jakiegokolwiek miejsca docelowego, podmiotu lub osób zabronionych lub objętych ograniczeniami na mocy jakichkolwiek Przepisów, chyba że Użytkownik uzyskał wcześniej pisemną zgodę spółki CNHI i jakiegokolwiek właściwego podmiotu rządowego na piśmie lub zgodnie z obowiązującymi Przepisami, które mogą być okresowo zmieniane.

4. Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych i komercyjne oprogramowanie komputerowe.  Produkt to „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z artykułem 227.7202 ustawy DFAR i atykułem12.212 ustawy FAR (oraz kolejnymi artykułami).  Korzystanie z Produktu, w tym między innymi jego powielanie i wyświetlanie, przez Stany Zjednoczone lub ich instytucje, niezależnie od formy takiego działania, podlega postanowieniom niniejszej Umowy.

5. Całość porozumienia.  Niniejsza Umowa lub jakiekolwiek inne ważne porozumienia zawarte pomiędzy Użytkownikiem a spółką CNHI w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi telematycznej, Witryny i Oprogramowania układu telematycznego stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a spółką CNHI i regulują sposób korzystania przez użytkownika z Usługi telematycznej, Witryny oraz Oprogramowania układu telematycznego, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, negocjacje i ustalenia (ustne, pisemne lub w formie elektronicznej) pomiędzy Użytkownikiem a spółką CNHI w odniesieniu do tych kwestii.  O ile w Umowie wyraźnie nie określono inaczej, żadna zmiana, modyfikacja lub odstąpienie od niniejszej Umowy nie będzie wiążące dla spółki CNHI, o ile nie zostanie dokonane na piśmie za zgodą spółki CNHI.  Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, pozostają własnością spółki CNHI oraz jej licencjodawców.  Niewyegzekwowanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa bądź postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlała pierwotne intencje spółki CNHI, a pozostałe części niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Żadna strona trzecia nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁY IV, VIII, X ORAZ XI STANOWIĄ ZASADNICZĄ CZĘŚĆ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

6. Zmiana Umowy.  Spółka CNHI może w dowolnym momencie zmienić i aktualizować niniejszą Umowę.  Spółka CNHI przekaże użytkownikowi stosowne powiadomienie o dokonaniu takich zmian.  Spółka CNHI może powiadamiać Użytkownika o istotnych zmianach w niniejszej Umowie, kontaktując się z nim za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na jego koncie.  Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego po zamieszczeniu powiadomienia o dokonaniu takich zmian będzie stanowić potwierdzenie akceptacji nowej treści Umowy, o ile Użytkownik nie przekaże spółce CNHI pisemnego powiadomienia o nieakceptowaniu dokonanych zmian w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia takiego powiadomienia.  W takim przypadku niniejsza Umowa obowiązująca w momencie wyrażenia zgody lub akceptacji Umowy pozostanie w mocy, chyba że spółka CNHI, według własnego uznania, skorzysta z prawa do rozwiązania Umowy.

7. Terminy dochodzenia roszczeń i sporówUżytkownik zgadza się, że w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wszelkie roszczenia lub przyczyny wszczęcia powództwa wynikające z korzystania z Usługi telematycznej, Witryny lub Oprogramowania układu telematycznego, lub w związku z takim korzystaniem, muszą zostać przedstawione w sądzie arbitrażowym lub państwowym zgodnie z art. XIII pkt. 2 w ciągu jednego (1) roku od zgłoszenia takiego roszczenia lub przyczyny powództwa; w przeciwnym przypadku nie będzie możliwe wszczęcie powództwa.

8. Język oficjalnyJęzykiem oficjalnym niniejszej Umowy jest język angielski.  O ile lokalne Przepisy obowiązujące w miejscu zamieszkania Użytkownika nie stanowią inaczej, Strony niniejszym potwierdzają, że zażądały, aby niniejsza Umowa oraz wszelkie inne dokumenty związane z Umową były sporządzane wyłącznie w języku angielskim.  Niniejsza Umowa może być również dostarczona w innych językach.  Do celów interpretacji lub w przypadku konfliktu między angielską wersją niniejszej Umowy a wersjami niniejszej Umowy w jakimkolwiek innym języku pierwszeństwo ma wersja angielska, chyba że Przepisy obowiązujące w miejscu zamieszkania Użytkownika wymagają inaczej.

 

=================================